skip to Main Content

СО-район „Студентски“ търси да назначи старши специалист ЕСГРАОН в отдел „Административно и информационно обслужване“

СО-район „Студентски“ търси да назначи старши специалист ЕСГРАОН в отдел „Административно и информационно обслужване“. 

1. Изисквания за заемане на длъжността са:
– Средно образование;
– Професионален опит на сходна позиция – 1 (една) година;
– Компютърна грамотност – MS Office.

2. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят, са:
– Заявление за назначаване – свободен текст;
– Професионална автобиография;
– Копие от документи за придобита образователна квалификационна степен, допълнителни квалификации;
– Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
– Копие от документи за компютърна грамотност, ако кандидатът притежава такива;
– Други документи, по преценка на кандидата.

3. Кратко описание на длъжността: Създаване, поддържане в актуално състояние и съхраняване на електронния регистър на населението в базите данни „Население”, съгласно Наредбата за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, съхраняване на регистрите на населението на хартиен носител (личен регистрационен картон – ЛРК), както и издаване на удостоверения въз основа на Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението. Обработване на подадените през портал на Столична община електронни заявление за извършване на административни услуги във функционална област „Гражданска регистрация“. Съставяне и изпращане в ТЗ „ГРАО” в електронен вид на всички актуализационни съобщения образец – ЕСГРАОН. Изпращане на уведомителни писма до ТЗ „ГРАО” за новосъздадени адреси на територията на районната администрация, с фиксиране на секции, за поддържане на националния класификатор на адресите. Предоставяне на данни от ЕСГРАОН на български и чуждестранни граждани, държавни органи и институции, както и на други звена в районната администрация. Приемане, окомплектоване и изпращане на документи, свързани с установяване на българско гражданство в Дирекция „Българско гражданство“ при Министерство на правосъдието.
4. Минимална работна заплата за длъжността: от 1500 -1600 лева.
*Основният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалният опит, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Документите следва да бъдат представени в срок до 20.12.2023 г. на електронна поща: rdimitrova@studentski.bg

С одобрените по документи кандидати ще се проведе интервю.

Телефон за информация: 0882647174

 

Back To Top