skip to Main Content

Справка за компенсиране на допустими разходи за месец ноември на родители, чиито деца не са приети в детски ясли

Във връзка с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 ОТ 1 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ ПРЕЗ 2022 Г. НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА, КОИТО НЕ СА ПРИЕТИ ПОРАДИ ЛИПСА НА МЕСТА В ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЯСЛИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, обн.  ДВ. бр.62 от 5 Август 2022г., попр. ДВ. бр.69 от 26 Август 2022г., ТУК можете да направите справка за компенсиране на допустимите разходи за месец НОЕМВРИ, или отказ за изплащане на компенсация за недопустимите разходи.

ВАЖНО!

Родители, кандидатствали за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на извършените от тях разходи във връзка с отглеждането и обучението на децата им, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, чиито заявления не отговарят на условията на приетата с ПМС № 76 от 05.03.2021г. Наредба, имат постановени писмени откази. Същите са изпратени на посочените в подадените заявления адреси за кореспонденция.

В случай че такива не са получени чрез лицензиран пощенски оператор, същите могат да се предоставят лично в „Центъра за административно обслужване“ на СО – район „Студентски“, адрес : ж.к. „Студентски град“ бл.5 от 8:30 до 17:00 ч.

Срокът за получаване на компенсиране на разходите е регламентиран в разпоредбите на чл. 10. от Постановление на Министерски съвет № 231 от 1 август 2022 г. за определяне на реда и условията за предоставяне на средствата от държавния бюджет за компенсиране на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини, а именно:

„(1)Общините предоставят на Министерството на здравеопазването информация съгласно приложение № 2 за размера на средствата, които да бъдат изплатени на родителите за компенсиране на извършените от тях разходи, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение на децата им.

(2) Информацията по ал. 1 се предоставя до 20-о число на месеца, в който са подадени исканията за изплащане на компенсациите по чл. 8.

(3) Средствата за компенсиране на извършените от родителите разходи се предоставят по бюджетите на общините след акт на Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването на базата на обобщената информация по ал. 1.

Чл. 11. Средствата за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение, се изплащат на родителите от общините по настоящия адрес на детето в размер, определен съгласно чл. 9, ал. 3, в срок до 15 работни дни от влизането в сила на акта на Министерския съвет по чл. 10, ал. 3.

 

 

 

Back To Top