skip to Main Content

Стесняване на южния тротоар на ул. „Георги Русев“ пред сградите на №14 и №16

Във връзка с изместване на ТП „Малинова долина №47“, Д№ 12-375, кабели 20 kV СрН и кабели 1 kV НН, засягащи се от ново застрояване в ПИ с ид. 68134.1608.1347, УПИ VІ-1347, кв. 23, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 24.01.2024 г. до 20.02.2024 г. се налага временно стесняване на южния тротоар на ул. „Георги Русев“ пред сградите на №14 и №16.

Back To Top