skip to Main Content

Стесняване на участък от две безименни улици източно от „Проф. Живко Сталев“ във връзка със захранване на сграда в кв. 54а

Във връзка с изграждането на:

  1. „Уличен водопровод Ø160 мм ПЕВП (кл. 95) по ул. „О.Т.29-О.Т.28-О.Т.28а“ с начало връзка от уличен водопровод Ø160 мм ПЕВП по улица „Проф. Живко Сталев“ от О.Т.29 по улицата в източна посока до О.Т.28а“.
  2. „Уличен водопровод Ø 110 мм ПЕВП /кл.97/ по ул. „О.Т.13-О.Т.29-О.Т.28-О.Т.28а“ с начало връзка от водопровод Ø160 мм ПЕВП (кл. 95) от О.Т.28а, по улицата в североизточна посока до сградно водопроводно отклонение (СВО) за ХV-2628, кв. 54а, ще бъдат стеснени пътните платна на описаните улици в участъка от кръстовището с ул. „Проф. Живко Сталев“ в източна посока до О.Т. 28а и в участък от О.Т.28а до О.Т.28б.
  3. „Уличен канал с диаметър DN/ID 400 мм ПП /кл. 89/ по улица „О.Т.28а-О.Т.28б-О.Т.28в-О.Т.13“ с начална ревизионна шахта – сградно канализационно отклонение (СКО) на УПИ ХV-2628, кв. 54а по улицата в североизточна посока до заустване при О.Т.13 в уличен канал DN1000 мм., находящ се по улица „Проф. д-р Иван Странски“,

За периода от 31.03.2024 г. до 21.04.2024 г.:

– ще бъде стеснено пътното платно на безименната улица „О.Т.29-О.Т.28-О.Т.28а“ в участъка от О.Т.29 до О.Т.28а.

– ще бъде стеснено пътното платно на безименната улица „О.Т.28а-О.Т.28б-О.Т.28в-О.Т.13“ в участъка от О.Т.28а – О.Т.28б до СВО за УПИ ХV-2628, кв. 54а и ще бъде затворено за преминаване на моторни превозни средства участъка от СКО за УПИ ХV-2628, кв. 54а, в северна посока през О.Т.28в до О.Т.13 при кръстовището с ул. „Проф. д-р Иван Странски“.

Възложител на строежа: „Столична община“.

Back To Top