skip to Main Content

Столична община-район „Студентски“ търси да назначи медицинска сестра за работа в детска градина

Столична община-район „Студентски“ търси да назначи медицинска сестра за работа в детска градина.

Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите за заемане на длъжността, са:

  • Образователно – квалификационна степен „специалист” или по-висока;
  • Специалност – медицинска сестра; фелдшер с професионална квалификация съответно „медицинска сестра“, „акушерка“ „лекарски асистент“ или „фелдшер“;
  • Професионалният опит на сходна позиция е предимство.

Необходимите документи, които кандидатите следва да представят, са:

  • Заявление за назначаване – свободен текст;
  • Професионална автобиография;
  • Копие от документи за придобита образователна квалификационна степен, допълнителни квалификации;
  • Копие от документите удостоверяващи продължителността на професионалния опит, ако има такъв.
  • Удостоверение за членство в БАПЗГ.

Документите следва да бъдат представени в деловодството на СО-район „Студентски” на адрес: гр. София, ж.к. „Студентски град”, бл. 5, ет. 1, „Център за информация и услуги” или на e-mail: rajon@studentski-so.org.

Кратко описание на длъжността: Осъществява целенасочена възпитателна работа с цел физическо и психическо развитие на децата, грижи се за опазване живота и здравето им. Ежедневно приема децата, като осъществява филтър на входа. Отговаря за спазване на дневния режим, правилното хранене, обличане и лична хигиена. Провежда закалителни процедури и гимнастика. Организира педагогически занимания за развитие на речта, конструктивно-техническа, изобразителна дейност  и за физическото развитие под ръководството на педагог или директор и др. Изпълнява и други възложени задачи от работодателя и директора на детското заведение, свързани с функционалните му задължения. Спазва етичния кодекс за работа с деца. 

С одобрените по документи кандидати ще се проведе интервю.

Тел. за контакт: 0882647174

Back To Top