skip to Main Content

Строителни работи  по улица „Жеко Войвода“ в участъка от №8 до №12

Във връзка със строителството на обект: „Уличен канал по ул. „Жеко Войвода“ от съществуващ канал Ø300 до СКО за УПИ V-458, 459, кв. 9, м. „Дървеница“, за периода от 02.05.2023 г. до 31.05.2023 г. ще бъдат  извършвани строителни работи  по улица „Жеко Войвода“ в участъка от №4 до №12.

Изпълнител: „МИКО – Д“ ООД

Back To Top