skip to Main Content

Строителни работи по улица-тупик, разположена източно от бл. 6 в „Студентски град“ от 10 януари

Във връзка със строителството на обект: „Изместване на уличен водопровод Ø450-стомана, преминаващ през УПИ ІV-1357, 4347, кв. 50 и изграждане на нов уличен водопровод Ø450-чугун по улица  /О.Т.705-О.Т.706-О.Т.706А-О.Т.707-О.Т.708-О.Т.8А-О.Т.8-бул. “Г. М. Димитров“/, кв. 50, м. „Студентски град“, за периода от 10.01.2024 г. до 01.03.2024 г. поетапно ще бъдат  извършвани строителни работи  по улица-тупик О.Т.708-О.Т.8А-О.Т.8-бул. “Г. М. Димитров“, разположена източно от бл. 6, м. „Студентски град“ и по трасето на ул. /О.Т.705-О.Т.706-О.Т.706А-О.Т.707-О.Т.708/, разположена между бл. 5 и бл. 6А,  м. „Студентски град“.

Изпълнител: ЕТ „ЙОНИ ДМ – Йонко Стоилов“

Back To Top