skip to Main Content

Строително-монтажни работи във връзка с изграждане на трафопост в кв. 20 в „Малинова долина“

Във връзка с изграждането на „Външно електрозахранване с кабелни линии СрН 20 кV за нов Шахтов трафопост 1х800кVА/20/0,4кV, оборудван с трансформатор 630кVА и кабелни линии НН 1кV за „Средноетажна жилищна сграда на 5 ет. с подземен гараж“, находяща се в ПИ 68134.1607.3551, УПИ V-3551, кв. 20, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част, СО – район „Студентски“, гр. София, за периода от 10.04.2024 г. до 28.05.2024 г. в работни дни ще бъдат извършвани изкопни и строително-монтажни работи в следните улици:

  1. Строително-монтажни работи по южния тротоар на ул. „Еньо Вълчев“ между бул. „Симеоновско шосе“ и ул. „Проф. Кирил Попов“ – от 10.04.2024 г. до 19.04.2024 г.
  2. Пресичане на ул. „Проф. Кирил Попов“ при кръстовището с ул. „Еньо Вълчев“ – от 15.04.2024 г. до 26.04.2024 г.
  3. Строително-монтажни работи по южния тротоар на ул. „Еньо Вълчев“ между ул. „Проф. Кирил Попов“ и ул. „Проф. д-р Боян Боянов“ – от 22.04.2024 г. до 08.05.2024 г.
  4. Строително-монтажни работи по западния тротоар на ул. „Проф. Живко Сталев“ в участъка между ул. „Тодор Йончев“ и ул. „Проф. Крикор Азарян“ – от 29.04.2024 г. до 10.05.2024 г.

От 13.05.2024 г. до 28.05.2024 г. в  тръбната мрежа под тротоарите в описаните участъци ще бъдат изтеглени нови кабели СрН 20 кV.

Възложител на строежа: „ЕРМ Запад“ АД

Изпълнител: „Електрисити“ ЕООД

Back To Top