skip to Main Content

Строително-монтажни работи в кв. 111 в „Студентски град“ от 8 до 23 май 2024 г.

Във връзка с извършване на строителни  дейности на обект: „Външно топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с магазини, гаражи и подземни гаражи в УПИ ІІ-3357 за ж.с., ПИ с идентификатор 68134.1600.3357 по КККР,  кв. 111, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София, от 08.05.2024 г. до 23.05.2024 г. ще се извършват строително-монтажни работи в зеленото пространство между студентско общежитие бл. 25 и западната фасада на сградата в УПИ ІІ-3357 за ж.с, кв. 111, м. „Студентски град“. Участъкът не засяга улична и алейна мрежа.

Възложител на строежа: „Топлофикация София“ ЕАД.

Строител: „Калория ВАК“ ООД

Back To Top