skip to Main Content

Строително-монтажни работи в кв. 9, м. „Малинова долина“ от 13 до 30 май 2024 г.

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Постоянно изместване на топлопровод  в сутерен, топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с подземен гараж в УПИ ІІІ-3428, ПИ с идентификатор 68134.1600.3357 по КККР,  кв. 9, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, от 13.05.2024 г. до 30.05.2024 г. ще се извършват строително-монтажни работи в УПИ ІІІ-3428, кв. 9, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“. Участъкът не засяга улична мрежа.

 

Възложител на строежа: „Топлофикация София“ ЕАД

Строител: „Калория ВАК“ ООД

Back To Top