skip to Main Content

Строително-монтажни работи по трасето в южния тротоар на ул. “Проф. д-р Иван Странски“ 

Във връзка със строителството на: „Външно електрозахранване с кабелни линии СрН 20 kV от съществуваща подстанция „Студентски град и от съществуващ трафопост „Ж.К. „Студентски град, бл. 88“ до нов трафопост в ПИ 68134.1607.3589, УПИ VІ-3589,  кв. 7, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 06.03.2023 г. до 31.05.2023 г. ще бъдат  извършвани строително-монтажни работи по трасето в южния тротоар на ул. “Проф. д-р Иван Странски“  в участъка от кръстовището с ул. „Тодор Недков“ до къстовището  с ул. „Проф. Кирил Попов“.

Изкопни работи на строежа и възстановяване на засегнатите настилки ще се извършват поетапно на отделни участъци от 06.03.2023 г. до 31.05.2023 г.

Възложител: „ЕРМ ЗАПАД“ ЕАД

Изпълнител: „ВАК-02“ ООД

Back To Top