skip to Main Content

Строително-монтажни работи по трасето за югоизточен тротоар на ул. „21-ви век“

Във връзка със строителството на: „Външно електрозахранване с кабелни линии НН 1 kV за „Пететажна жилищна сграда с подземни гаражи“ в ПИ 68134.1600.4759, УПИ ХХVІ-561, 2858,  кв. 5, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 06.02.2023 г. до 06.03.2023 г. ще бъдат  извършвани строително-монтажни работи по трасето за югоизточен тротоар на ул. „21-ви век“  в участъка от О.Т.131 до О.Т.123 и пресичане през пътните платна на къстовището на ул. „21-ви век“ с ул. „Арх. Димитър Цолов“ и безименната улица в северозападна посока (между сградите на №10 и №8 на ул. „21-ви век“). Изкопни работи на строежа ще се извършват поетапно на отделни участъци от 09.02.2023 г. до 21.02.2023 г.

Възложител: „ЕРМ ЗАПАД“ ЕАД

Изпълнител: „ЕЛЕКТРОБИЛД“ ООД

Back To Top