skip to Main Content

Строително-монтажни работи по ул. „Акад. Йордан Трифонов“ в участъка от №5 до №11

Във връзка със строителството на: „Външно електрозахранване с кабели НН 1 kV за „Преместваем обект по индивидуален проект: Група преместваеми павилиони за търговска дейност от адаптирани морски контейнери“ в ПИ 68134.1600.5400, УПИ І-1832, 1607,  кв. 43, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 23.01.2023 г. до 17.02.2023 г. ще бъдат  извършвани строително-монтажни работи по ул. „Акад. Йордан Трифонов“ в участъка от №5 до №11 (без изкопни работи) и пресичане през пътното платно на безименната улица при т-образното къстовище  с ул. „Акад. Йордан Трифонов“ (срещу групата преместваеми павилиони). По време на строителството участъкът няма да се затваря за преминаване на моторни превозни средства и пешеходци.     

Възложител: „ПРОДЖЕКТ СИ ГРУП“ ООД

Изпълнител: „КАБЕЛ ЕКСПРЕС СЕРВИЗ – 3“ ООД

Back To Top