skip to Main Content

Тест на сирените на втори юни 2022 г.

На 2 юни 2022 г. ще се проведе тренировка по задействане на сиренно-оповестителната система на страната, на територията на Столична община.

С решение № 211/31.05.1993 година на Министерския съвет на Република България 2 юни е обявен за Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България, чиято памет се почита с вой на сирени.

В изпълнение на Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, приета с ПМС № 48/ 01.03.2012 г. (обн. ДВ бр. 20 от 09.03.2012 г., посл. изм. и доп., бр. 65 от 06.08.2021 г.) системите за ранно предупреждение и оповестяване на населението излъчват акустичния сигнал „Въздушна опасност” всяка година на 02 юни в 12:00 часа в продължение на две минути.

Back To Top