skip to Main Content

Тест на Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на Столична община на 03.10.2022 г.

На 3 октомври 2022 г. в 11:00 ч. ще се проведе тестът на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на Столична община.

В изпълнение на чл. 37, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност (НСРПО), приета с ПМС № 48/01.03.2012 г., Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението се тества два пъти годишно в първия работен ден на април и на октомври в 11:00 ч., чрез задействане на сигналите по чл. 18 и 19 от Наредбата.

Тестването на системата е с цел проверка на техническото й състояние и спомага за повишаване уменията на служителите, както и за обучение на населението за разпознаване на сигналите.

Back To Top