skip to Main Content

„Топлофикация София“ съобщава за строително-монтажни работи до блок 32 в „Студентски град“

На основание чл.72, ал.2 от ЗУТ (Обн. ДВ, бр. 1 от 2 Януари 2001 г,. изм. и доп. ДВ, бр.21 от 12 Март 2021 г.) и в съответствие с „Инструкция за гаранции и контрол при строителство на елементи на техническата инфраструктура в имоти, публична общинска собственост“ Ви уведомяваме, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес ж.к. „Студентски град“, на паркинг до бл. 32, без изкоп – в камера, съобщава „Топлофикация София“.

СМР ще бъдат извършени от 09:00 ч. на 08.03.2022 г. до завършване. Топлоснабдяването ще бъде спряно за срок не повече от 48 часа.

Временната организация на движението ще бъде съгласно Глава IV от Наредба №3 от 16.08.2010 г. за временната организация на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (обн. ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г., изм. и доп. ДВ, бр. 34 от 12.05.2015 г.).

Необходимите възстановителни работи по нарушените благоустройствени фондове ще бъдат извършени на сметка на „Топлофикация София“ при благоприятни метеорологични условия, съгласно Договор Д-ОП-62/28.06.2019 г. Възстановяването на съответните настилки ще се извърши от фирма „Настилки 2019“ ДЗЗД – гр. София. Сроковете и гаранциите са договорени с фирмата и са съобразени със сроковете и гаранциите, определени от Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и зелената система и гаранциите при строителството им на територията на Столична община, приета с решение №772 на СОС.

Back To Top