skip to Main Content

IBAN сметка на район „Студентски“ за превеждане на плащания за административни услуги от категория „Устройство на територията, строителство и кадастър“ – BG42SOMB91303117618401, Общинска банка АД


1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти


2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове


2027 Издаване на скици за недвижими имоти


2060 Издаване на разрешение за изработване на подробни устройствени планове


2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи


2083 Издаване на виза за проектиране


2112 Издаване на разрешение за строеж


2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока


2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях


2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти


Back To Top