skip to Main Content

Продължава приемът на заявления за компенсиране на разходи за деца, неприети в държавни или общински детски градини и училища

СО-Район „Студентски“ продължава да приема заявления за учебната 2022/2023 година за компенсиране на разходите, извършени от родителите на деца, неприети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места за предучилищното образование, в изпълнение на Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, приета с ПМС № 76 от 5.03.2021 г., обн., ДВ, бр. 20 от 9.03.2021 г. изм. и доп. с Постановление № 303 от 17 септември 2021 г ДВ бр.79 от 21 Септември 2021 г.

ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ ИМАТ :

Родители на деца на възраст от 3 години до постъпването им в първи клас, неприети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места за предучилищно образование в тях, които едновременно отговарят на следните условия:

 1. Детето е кандидатствало за прием съгласно съответните изисквания, определени по реда на чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, в целодневна или полудневна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище, в чийто прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, и не е прието поради липса на свободни места за съответната учебна година.
 2. Детето да не е записано в целодневна, полудневна или почасова организация на предучилищното образование в нито една държавна или общинска детска градина или училище.
 3. Общината по настоящия адрес на детето не e предложила на родителите друго равностойно място за предучилищно образование на детето в общинска детска градина или училище за съответната учебна година поради липса на свободни места във всички детски градини и училища в прилежащия район.
 4. За съответната учебна година детето е записано в самостоятелна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище.
 5. Ако детето е в задължителна предучилищна възраст и е записано за задължително предучилищно образование в частна детска градина или в частно училище – частната институция да не е включена в системата на държавно финансиране.
 6. Родителите да не получават подпомагане от държавния бюджет или за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението, по реда на тази наредба.

 

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ СА:

 1. Разходи за заплащане на такси за обучение по договори за обучение, сключени с частна детска градина или частно училище при условието на чл. 3, ал. 1, т. 5.
 2. Разходи за заплащане на такса по договори за отглеждане и обучение, сключени с лица, регистрирани като търговци, или с юридически лица с нестопанска цел, предоставящи организирани услуги за деца.
 3. Разходи за заплащане на възнаграждения по договори за обучение, сключени с физически лица.
 4. Разходи за отглеждане на детето в размер 20 на сто от разходите по т.3.

ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА РАЗХОДИТЕ:

Разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението на всяко дете поотделно, като сумата ще бъде не по-голяма от средния месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжката на едно дете в предучилищното образование в общинските и държавните детски градини и училища, съгласно заповед № РД09-3839/10.08.2022 г. на Министъра на образованието и науката, за периода 01 септември  2022 г. – 31 декември 2022 г. е определена компенсация в размер на 413 лв.

Размерът на компенсацията за допустимите разходи ще се определя за всеки месец поотделно на базата на действително извършените от родителя месечни разходи, удостоверени с надлежни документи.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

За всяка учебна година родителите, които желаят да получат компенсиране подават ЗАЯВЛЕНИЕ по образец в районната администрация по настоящ адрес на детето в следните срокове: 

 1. В срок до 05 ноември – за получаване на компенсации за цялата учебна година;
 2. В срок до 5-то число на месеците от декември до юли следващата календарна година- за получаване на компенсации от месеца, следващ месеца на подаване на заявлението.

ЗАЯВЛЕНИЕ по образец – изтегли ТУК:

За изплащане на компенсации родителите подават ИСКАНЕ в районната администрация по настоящия адрес на детето до пето число на следните месеци:

 • ноември 2022 г.(за периода от 15 септември до 30 октомври 2022 г.).
 • януари 2023 г. (за периода от 01 ноември до 31 декември 2022 г.),
 • март 2023 г., (за периода от 01 януари до 28 февруари 2023 г.),
 • май 2023 г.(за периода от 01 март до 30 април 2023 г.),
 • юли 2023 г.(за периода от 01 май до 30 юни 2023 г.),
 • октомври 2023 г.(за периода от 1 юли до 14 септември 2023 г.).

ИСКАНЕ по образец – изтегли ТУК.

С искането родителят декларира, че към момента на подаването му са изпълнени изискванията на чл. 3, ал. 1, т. 6, както и предпочитания от него начин за изплащане на компенсациите – по касов или безкасов път, със съответната информация за банковата сметка.

Към искането се прилагат документите по чл. 5, 6 или 7, удостоверяващи извършените от родителите разходи за периода, за който се иска компенсиране. Договорът за обучение или за отглеждане и обучение се прилага само към първото искане за изплащане, а за следващите периоди – само ако са настъпили промени.

Когато всеки един от родителите на детето е подал искане за компенсиране на различни по основание и размер разходи за един и същ период, размерът на компенсацията се определя пропорционално на извършените от всеки родител разходи, като общият и размер не може да надвишава размера по чл. 2, ал. 1.

РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ. 4, АЛ. 2, Т. 1 ОТ НАРЕДБАТА, СКЛЮЧЕНИ С ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ИЛИ ЧАСТНО УЧИЛИЩЕ:

Детето трябва да е записано в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище    

 1. Заявление – за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.  
 2. Списък документи/ за прилагане от кандидатстващия: 
 • Договор за обучение между родителя и частна детска градина или училище;
 • Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон;
 • Информация за банковата сметка, на която родителят желае да получава компенсациите.

РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ. 4, АЛ. 2, Т. 2 ОТ НАРЕДБАТА, СКЛЮЧЕНИ С ЛИЦА, РЕГИСТРИРАНИ КАТО ТЪРГОВЦИ ИЛИ С ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ:

Детето трябва да е записано в самостоятелна организация на предучилищното образование в държавна, общинска или частна детска градина или училище.

 1. Заявление – за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.
 2. Списък документи/ за прилагане от кандидатстващия:    
 • Договор за отглеждане и обучение, сключен между родителя и търговеца или юридическото лице с нестопанска цел;
 • Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон;
 • Информация за банковата сметка, на която родителят желае да получава компенсациите. 

РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЧЛ. 4, АЛ. 2, Т. 3 ОТ НАРЕДБАТА, СКЛЮЧЕНИ С ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

Детето трябва да е записано в самостоятелна организация на предучилищното образование в държавна, общинска или частна детска градина или училище.

 1. Заявление – за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.
 2. Декларация за защита на личните данни.
 3. Списък документи/ за прилагане от кандидатстващия: 
 • Договор за обучение, сключен с физическото лице, което извършва обучението.
 • Предавателно-приемателен протокол за извършено обучение, съдържащ информация за извършените дейности за месеца.
 • Копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията на чл. 4, ал. 3 от НАРЕДБАТА за физическото лице, страна по договора, а именно, че предметът на договора е за осъществяване на обучение за постигане на очакваните резултати поне в четири образователни направления, определени в Държавния образователен стандарт за предучилищното образование за съответната възрастова група.
 • Копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията за физическите лица, страна по договора за заемане на длъжността учител в детска градина/учител в подготвителна група в училище, определени в т. 1 от приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 на министъра на образованието и науката от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обн., ДВ, бр. 61 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2020 г.).
 • Платежно нареждане или разходен касов ордер, удостоверяващ изплатено възнаграждение по сключения договор за съответния месец.
 • Информация за банковата сметка, на която родителят желае да получава компенсациите.

КОМПЕНСАЦИИ НА РОДИТЕЛИТЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ:

След проверка на документите, подадени от родителите и определяне на размера на компенсацията за допустимите разходи за всеки месец поотделно, общините предоставят на Министерството на образованието и науката информация за размера на средствата, които да бъдат изплатени на родителите – до 20-о число на месеца, в който са подадени исканията за изплащане на компенсациите.

 • Средствата за компенсиране на извършените от родителите разходи се предоставят по бюджетите на общините след акт на Министерски съвет, по предложение на Министъра на образованието и науката.
 • Средствата за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждане и възпитание на децата ще се превеждат на предоставената от родителите банкова сметка в срок до 15 работни дни от влизането в сила на горепосочения акт на Министерски съвет.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИЗПЛАЩАНЕТО: 

се извършва със заповед на kмета, когато:

 • През учебната година настъпи промяна в обстоятелствата по чл. 3, ал. 1, т. 2, 4 и 6 от Наредбата.
 • През учебната година родителят откаже да запише детето на предложено от общината място в детската градина или училището, в които детето е кандидатствало, или на друго равностойно място по смисъла на чл. 3, ал. 3 от Наредбата.

Размерът на компенсацията за месеца, в който изплащането й е прекратено, се определя пропорционално на броя на дните до прекратяването.

Документите се приемат в районната администрация. ж.к. “Студентски град“, бл. 5, ет. 1 – „Център за информация и услуги“ или на електронна поща: rajon@studentski-so.org .

Back To Top