skip to Main Content

497 излезли от употреба моторни превозни средства са премахнати от терени общинска собственост за по-малко от три години в СО-район „Студентски“

От началото на 2021 година в СО-район „Студентски“ се води статистика на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС). Обработените сигнали от 01.01.2021 до 17.08.2023 година са 1272. През посочения период е установено, че 456 ИУМПС подлежат на процедура съгласно Наредбата за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Столична община и за тях е стартирала такава. За 436 ИУМПС е постигнато съгласие за доброволно премахване. Принудително премахнати са 61 автомобила. 132 са с подновен технически преглед. За 86 е констатирано, че не се намират на терени общинска собственост, което е пречка за започване на процедурата. За останалите е установено, че върху тях има наложен запор, което също не позволява тези ИУМПС да бъдат стикирани.

Последното принудително премахване на ИУМПС на територията на СО-район „Студентски“ се проведе на 16 август т. г.

Изпълнявайки разпоредбите в Наредбата за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Столична община, екипът на СО-район „Студентски“ е сформирал комисия с представители на Столичен инспекторат и районната общинска администрация за установяване на ИУМПС. На установените превозни средства на територията на общински или държавни имоти се залепва предписание, съгласно образец – Приложение № 1.

Когато е поставен стикер (предписание) по смисъла на Чл. 46 ал. 1 от Наредбата, започва да тече тримесечен срок за издаване на заповед за преместване на превозното средство. По време на процедурата е необходимо да бъде установен собственикът, както и това дали има наложен запор върху автомобила.

В случай че в тримесечния срок собственикът не е изпълнил предписанието, въз основа на констативния протокол за техническото състояние на МПС, кметът на Столична община или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за принудително преместване на ИУМПС на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване на ИУМПС за сметка на собственика на ИУМПС. Заповедта се издава не по-късно от един месец от изтичането на тримесечния срок.

Заповедта се изпълнява за сметка на собственика от лицата, с които общината има сключен договор и притежаващи разрешително по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците за извършване на дейности по временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС.

Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община (раздел 5-и Управление на ИУМПС) 

Back To Top