skip to Main Content

Телефони за връзка с отдел „Административно и информационно обслужване“

02/868 7184 – за връзка с експерт в деловодството за получаване на информация по преписки.

02/425 04 65 – за връзка по въпроси, свързани с гражданско състояние.

02/868 75 83 – за връзка с началника на отдела.

 

Наименование на услугата Нормативни документи Вид на услугата Срок  Цена   
1. Връчване на удостоверение за раждане – оригинал Документ за самоличност на двамата или единия родител веднага
2. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат (многоезично извлечение от акт за раждане) 1. Искане по образец;
2. Лична карта;
3. Документ за платена такса;
експресна услуга за 24 часа или 2 работни дни 10,00лв.
бърза услуга до 3 дни 7,50лв.
обикновена услуга до 7 дни 5,00лв.
3. Издаване на удостоверение за граждански брак – дубликат (многоезично извлечение от акт за брак) 1. Искане по образец;
2. Лична карта;
3. Документ за платена такса;
експресна услуга за 24 часа или 2 работни дни 10,00лв.
бърза услуга до 3 дни 7,50лв.
обикновена услуга до 7 дни 5,00лв.
4. Издаване на препис – извлечение от акт за смърт за втори и следващ път (многоезично извлечение от акт за смърт) 1. Искане по образец;
2. Лична карта;
3. Документ за доказване на правен интерес;
4. Документ за платена такса
експресна услуга за 24 часа или 2 работни дни 10,00лв.
бърза услуга до 3 дни 7,50лв.
обикновена услуга до 7 дни 5,00лв.
5. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние 1. Искане по образец;
2. Лична карта;
3. Документ за доказване на правен интерес;
4. Други официални документи;
5. Документ за платена такса;
експресна услуга за 24 часа или 2 работни дни 7,00лв.
бърза услуга до 3 дни 5,25лв.
обикновена услуга до 7 дни 3,50лв.
6. Издаване на удостоверение за наследници
Издаване на удостоверение за наследници за лица починали преди 1977 г.
1. Искане по образец;
2. Лична карта;
3. Препис-извлечение от акт за смърт;
4. Документ за платена такса;
5. Проверка на правен интерес при пълномощници;
експресна услуга за 24 часа или 2 работни дни 10,00лв.
бърза услуга до 3 дни 7,50лв.
обикновена услуга до 7 дни 5,00лв.
7. Издаване на удостоверение за семейно положение 1. Искане по образец;
2. Лична карта;
3. Документ за платена такса;
експресна услуга за 24 часа или 2 работни дни 10,00лв.
бърза услуга до 3 дни 7,50лв.
обикновена услуга до 7 дни 5,00лв.
8. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца 1. Искане по образец;
2. Лична карта;
3. Документ за платена такса;
експресна услуга за 24 часа или 2 работни дни 10,00лв.
бърза услуга до 3 дни 7,50лв.
обикновена услуга до 7 дни 5,00лв.
9. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки 1. Искане по образец;
2. Лична карта;
3. Документ за платена такса;
експресна услуга за 24 часа или 2 работни дни 10,00лв
бърза услуга до 3 дни 7,50лв.
обикновена услуга до 7 дни 5,00лв.
10. Издаване на удостоверение за родените от майката деца 1. Искане по образец;
2. Лична карта;
3. Документ за платена такса;
експресна услуга за 24 часа или 2  работни дни 7,00лв.
бърза услуга до 3 дни 5,25лв.
обикновена услуга до 7 дни 3,50лв.
11. Издаване на удостоверение за правно ограничение 1. Искане по образец;
2. Лична карта;
3. Документ за платена такса
експресна услуга за 24 часа или 2 работни дни 7,00лв.
бърза услуга до 3 дни 5,25лв.
обикновена услуга до 7 дни 3,50лв.
12. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена 1. Искане по образец;
2. Лична карта;
3. Документ за гражданско състояние;
4. Документ за платена такса;
експресна услуга за 24 часа или 2 работни дни 7,00лв
бърза услуга до 3 дни 5,25лв.
обикновена услуга до 7 дни 3,50лв.
13. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 1. Искане по образец;
2. Лична карта;
3. Преведен официален документ за името,дата на раждане, пол и семейно положение на чуждия гражданин;
4. Писмено съгласие от чуждия гражданин /свободен текст/ за вписване на личните му данни в удостоверението;
5. Документ за платена такса;
експресна услуга за 24 часа или 2 работни дни 7,00лв
бърза услуга до 3 дни 5,25лв.
обикновена услуга до 7 дни 3,50лв.
14. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България 1. Искане по образец
2. Документ за самоличност на чуждия гражданин;
3. Декларация по образец от лицето с което ще сключва брак за съгласие за вписване на личните му данни;
4. Документ за платена такса
експресна услуга за 24 часа или 2 работни дни 7,00лв
бърза услуга до 3 дни 5,25лв.
обикновена услуга до 7 дни 3,50лв.
15. Издаване на удостоверение за постоянен адрес 1. Искане по образец;
2. Лична карта;
3. Документ за платена такса;
обикновена услуга за 24 часа или 2 работни дни 2,50лв.
16. Приемане и обработка на заявление и издаване на удостоверение за постоянен адрес 1. Заявление за постоянен адрес по образец;
2. Лична карта;
3. Нотариален акт или друг документ,
удостоверяващ собствеността;
4. Декларация по образец от собственика на жилището(попълнена пред длъжностното лице или нотариално заверена);
5. Документи по гражданско състояние;
6. Документ за платена такса;
обикновена услуга за 24 часа или 2 работни дни 2,50лв.
17. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес 1. Искане по образец;
2. Лична карта;
3. Документ за платена такса;
експресна услуга за 24 часа или 2 работни дни 7,00лв.
бърза услуга до 3 дни 5,25лв.
обикновена услуга до 7 дни 3,50лв.
18. Издаване на удостоверение за настоящ адрес 1. Искане по образец;
2. Лична карта;
3. Документ за платена такса;
обикновена услуга за 24 часа или 2 работни дни 2,50лв.
19. Приемане и обработка на адресна карта за настоящ адрес и издаване на удостоверение за настоящ адрес 1. Адресна карта за настоящ адрес по образец;
2. Лична карта;
3. Нотариален акт или друг документ;
4. Удостоверяващ собствеността;
5. Декларация по образец от собственика на жилището;
6. Документ за платена такса
обикновена услуга за 24 часа или 2 работни дни 2,50лв.
20. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес 1. Искане по образец;
2. Лична карта;
3. Документ за платена такса;
експресна услуга за 24 часа или 2 работни дни 7,00лв.
бърза услуга до 3 дни 5,25лв.
обикновена услуга до 7 дни 3,50лв.
21. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина 1. Заявление;
2. Лична карта;
3. Документ за платена такса;
обикновена услуга за 24 часа или 2 работни дни 5,00лв.
22. Издаване на преписи или заверени копия от съставени актове по гражданско състояние 1. Искане по образец;
2. Лична карта;
3. Документ за платена такса;
експресна услуга за 24 часа или 2 работни дни 5,00лв.
бърза услуга до 3 дни 3,75лв.
обикновена услуга до 7 дни 2,50лв.
23. Издаване на други видове удостоверения по искане на гражданите 1. Искане по образец;
2. Лична карта;
3. Документ за платена такса;
експресна услуга за 24 часа или 2 работни дни 7,00лв.
бърза услуга до 3 дни 5,25лв.
обикновена услуга до 7 дни 3,50лв.
24. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението 1. Искане по образец;
2. Лична карта;
3. Карта на постоянно пребиваващ;
4. Документ за доказване на правно основание;
5. Документ за платена такса;
експресна услуга за 24 часа или 2 работни дни 7,00лв.
бърза услуга до 3 дни 5,25лв.
обикновена услуга до 7 дни 3,50лв
25. Възстановяване и промяна на име 1. Заявление до Кмета;
2. Заверен препис от акт за раждане;
3. Лична карта;
обикновена услуга до 30 дни
26. Приемане на искане и промяна в актовете за гражданско състояние 1. Заявление до Кмета;
2. Съдебно решение или други документи доказващи правното основание;
3. Лична карта;
обикновена услуга до 7 дни
27. Приемане и комплектоване на молба за регистрация на брачен договор 1. Заявление до Кмета;
2. Удостоверителни документи (Удостоверение от нотариус, декларация за избор на режим и др.);
3. Лична карта;
обикновена услуга до 7 дни 20,00лв.
28. Изискване на документи по гражданска регистрация от други общински администрации, въз основа на писмено искане на граждани 1. Заявление до Кмета;
2. Други удостоверителни документи;
3. Лична карта;
обикновена услуга до връщане на документите 10,00лв.
29. Приемане и комплектоване на молба за установяване наличие на българско гражданство 1. Заявление до Кмета;
2. Документ за гражданско състояние;
3. Документ за платена такса;
4. 2 бр. снимки;
5. Молба до Министерство на правосъдието/МП/;
6. Документ за платена такса за МП;
7. Лична карта;
обикновена услуга до връщане на писмото от МП 10,00лв.
30. Издаване на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ “ГРАО” 1. Заявление по Кмета;
2. Акт за раждане;
3. Документ за доказан правен интерес;
4. Лична карта ;
обикновена услуга до 14 дни
31. Предоставяне на данни по гражданска регистрация на институции 1. Заявление до Кмета;
2. Документи доказващи правно основание;
обикновена услуга до 7 дни
32. Присвояване на ЕГН на български гражданин на лице с придобито българско гражданство, с разрешение за постоянно пребиваване или със статус на бежанец. 1. Заявление до Кмета;
2. Документ за самоличност;
3. Удостоверение за раждане;
4. Други удостоверяващи документи;
5. Удостоверяващи документи от МП или Дирекция „Миграция“
обикновена услуга до 14 дни
33. Промяна на ЕГН на български гражданин. 1. Заявление до Кмета;
2. Документ за самоличност;
3. Удостоверение за раждане;
4. Други удостоверяващи документи;
обикновена услуга до 14 дни
34. Припознаване на дете 1. Заявление до Кмета;
2. Декларация за припознаване;
3. Лична карта;
обикновена услуга 3 месеца от датата на съобщаване
35. Издаване на нов административен адрес 1. Заявление
36. Издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес 1. Заявление
Back To Top