skip to Main Content

Петко Горанов

Кмет

rajon@studentski-so.org
Приемно време: сряда от 14:00 до 17:00 ч.

Искрен Арабаджиев

Заместник-кмет

iarabadzhiev@studentski.bg
Приемно време: четвъртък от 13.00 до 16.00 ч.

Ирина Кривошиева

Секретар

krivoshieva@studentski.bg
Приемно време: четвъртък от 13.00 до 16.00 ч.

арх. Диан Димов

Главен архитект

ddimov@studentski.bg
Приемно време: четвъртък от 09.00 до 12.00 ч.

инж. Арсо Хавальов

Главен инженер

ahavaliov@studentski.bg
Приемно време: четвъртък от 13.00 до 16.00 ч.

инж. Валентина Стоева

Началник-отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“

vstoeva@studentski.bg
Приемно време: четвъртък от 13.00 до 16.00 ч.

Теменужка Тодорова

Началник отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“

ttodorova@studentski.bg
Приемно време: четвъртък от 13.00 до 16.00 ч.

Костадин Бойчин

Началник отдел „Одит и контрол“

kboychin@studentski.bg
Приемно време: четвъртък от 13.00 до 16.00 ч. 

Десислава Костадинова

Началник отдел „Административно и информационно обслужване“

dkostadinova@studentski.bg

Гергана Павлова

Началник отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“

gpavlova@studentski.bg

Ани Тодорова

Началник отдел „Образование, социални дейности, култура и спорт“

atodorova@studentski.bg
Приемно време: четвъртък от 13.00 до 16.00 ч.

Галина Атанасова

Началник отдел „Финансово-счетоводна и търговска дейност“

gatanasova@studentski.bg

Сергей Господинов

Главен експерт „Озеленяване“

sgospodinov@studentski.bg

Невин Шеремед

Секретар на МКБППМН

nsheremed@studentski.bg

Анна Ангелова

Финансов контрольор

aangelova@studentski.bg

Ваня Николова

Старши експерт „Комуникационен консултант“

vnikolova@studentski.bg

Михаела Стоянова

Старши експерт „Връзки с обществеността“

mstoyanova@studentski.bg

Back To Top