skip to Main Content

инж. Атанас Горов

Заместник-кмет

agorov@studentski.bg
Приемно време: четвъртък
от 13.00 до 16.00 ч.

доц. Драгомир Стефанов

Заместник-кмет

drstefanov@studentski.bg
Приемно време: четвъртък
от 13.00 до 16.00 ч.

Десислава Костадинова

Секретар

dkostadinova@studentski.bg
Приемно време: четвъртък
от 13.00 до 16.00 ч.

арх. Диан Димов

Главен архитект

ddimov@studentski.bg
Приемно време: четвъртък от 13.00 до 16.00 ч.

инж. Арсо Хавальов

Главен инженер

ahavaliov@studentski.bg
Приемно време: четвъртък от 13.00 до 16.00 ч.

Василена Мечкова

Главен юрисконсулт

Електронна поща: vmechkova@studentski.bg

Галина Атанасова

Началник отдел „Финансово-счетоводна и търговска дейност“

gatanasova@studentski.bg

инж. Теменужка Тодорова

Началник отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“

ttodorova@studentski.bg

Приемно време: четвъртък от 13.00 до 16.00 ч.

инж. Димитър Ирибозов

Началник отдел „Одит и контрол“

diribozov@studentski.bg

Приемно време: четвъртък от 13.00 до 16.00 ч.

Ани Тодорова

Началник отдел „Образование, социални дейности, култура и спорт“

atodorova@studentski.bg
Приемно време: четвъртък от 13.00 до 16.00 ч.

инж. Георги Георгиев

Началник отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“

ggeorgiev@studentski.bg

Приемно време: четвъртък от 13.00 до 16.00 ч.

Анна Ангелова

Финансов контрольор

aangelova@studentski.bg

инж. Сергей Господинов

Главен експерт „Озеленяване“

sgospodinov@studentski.bg

Христина Джамбова

Началник отдел „Административно и информационно обслужване“

hdzhambova@studentski.bg
Приемно време: четвъртък от 13.00 до 16.00 ч.

Ваня Николова

Старши експерт „Комуникационен консултант“
Секретар МКБППМН

vnikolova@studentski.bg

Back To Top