skip to Main Content

Изменение на Работен устройствен план за кв. 20 , м. „Дървеница ”, район „Студентски“, по отношение на абсолютни коти терен, корниз и било за сгради в урегулиран поземлен имот УПИ VІ-477 и УПИ IX-477

Заповед №РСТ21-РА50-113/26.07.2021г. на Главен архитект на район „Студентски“-СО за одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на на работен устройствен план (ИРУП) на УПИ VI-477 и УПИ IX-477, кв. 20, м. „Дървеница“, район „Студетски“-СО, гр. София ПРИЛОЖЕНИЯ:…

Прочетете повече

Заповед за одобряване на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ на ПУП – изменение на план за регулация

На УПИ XVI5571-„за ЖС“ и УПИ XIII5571-“за ЖС”, находящи се в кв. 22, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та и 6-та част“, гр. София, при условията на чл. 134, ал.2, т.6 от ЗУТ
Прочетете повече
Back To Top