skip to Main Content

Временно стесняване на участък от пътното платно на ул. „Георги Русев“

Във връзка с изместване на ТП „Малинова долина №47“, Д№ 12-375, кабели 20 kV СрН и кабели 1 kV НН, засягащи се от ново застрояване в ПИ с ид. 68134.1608.1347, УПИ VІ-1347,  кв. 23, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та,…

Прочетете повече

Временно затваряне на част от пътното платно на ул. „Проф. Крикор Азарян“

Във връзка с извършване на строителни  дейности на обект: „Уличен водопровод КЛ. 99, Ø160 ПЕВП по ул. „Акад. Райна Ангелова Георгиева“,  (О.Т504-О.Т.34-О.Т.33-О.Т.32) от съществуващ водопровод DN150 чугун , находящ се по улицата до О.Т.32, уличен водопровод гл. кл. 5, Ø200…

Прочетете повече

Tоваро-разтоварни, изкопни, укрепителни и бетонови работи на обект в кв. 50 в „Студентски град“ от 01.03. до 31.05.2024 г.

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Сграда със смесена функция, обществено обслужваща функция, магaзини, ресторант, офиси, апартаментен хотел и подземни гаражи“ в УПИ ІV-1357, 4347, ПИ с идентификатор 68134.1601.6124,  кв. 50, м. „Студентски град“, район „Студентски“, гр.…

Прочетете повече

Ремонтно-възстановителни работи на две спирки на масовия градски транспорт

Във връзка с изпълнението на възлагане по Договор №СОА23-ДГ56-776/27.10.2023 г., свързан с ремонта и поддръжката на уличната мрежа в СО-район „Студентски“, ви уведомяваме, че ще се извършват ремонтно-възстановителни работи на две спирки на масовия градски транспорт, а именно: спирка №…

Прочетете повече

Временно затваряне за профилиране на участък от ул. „Проф. Кирил Попов“

Уважаеми граждани, Във връзка с изпълнението на Договор за поръчка за изграждане на инфраструктурен обект №СОА21-ДГ67-99, за новопроектирана второстепенна обслужваща улица, се налага временно затваряне за профилиране на ул. „Проф. Кирил Попов“, от О.Т.68. до края на УПИ Х, южна…

Прочетете повече

Непрекъсваем процес в УПИ IV- 4859, 6385, 6388 и УПИ V – 6388, 5562, 4859 кв. 20, м. „Студентски град“

Уважаеми граждани, Във връзка с необходимостта от извършване на строително – монтажни работи по обект, находящ се в УПИ IV- 4859, 6385, 6388, УПИ V - 6388, 5562, 4859, кв. 20, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София, а именно…

Прочетете повече

Непрекъсваем процес в УПИ V-1979, кв. 143, м. „Студентски град“

Уважаеми граждани, Във връзка с необходимостта от извършване на строително - монтажни работи по обект „Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи“, находяща се в УПИ V-1979, кв.143, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София, а именно – наливане на бетонна…

Прочетете повече
Back To Top