skip to Main Content

Обявление на основание чл. 124б от ЗУТ

За изработване на ПУП– ИПРЗ в следния териториален обхват на УПИ I – за общ., УПИ VIII – 1717, общ. от кв. 120а и УПИ III – за общ. и КОО от кв.120б за ПИ с идентификатори 68134.1605.3403, 68134.1605.4603, 68134.1605.1717, 68134.1605.4740, 68134.1605.4490 и изменение на план за улична регулация (ИПУР) от о.т.390 до о.т.393, м. „Студентски град“, район „Студентски“ гр. София.
Прочетете повече

Обявление относно разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване

На УПИ XVII- "за ЖС", УПИ XVI - "за КОО" с контактни УПИ XV- "за КОО" и УПИ VII- "за общественообслужващи функции на ВУЗ", находящи се в кв. 190, м. "Студентски град"
Прочетете повече
Back To Top