skip to Main Content

Съобщение относно инвестиционно предложение за изграждане на временен паркинг в имот с идентификатор 68134.1604.1229

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда(Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп.)

от  ТЕМЕНУЖКА КРЪСТЕВА

СЪОБЩАВА

На засегнатото население, че има ново инвестиционно предложение за „Изграждане на временен паркинг за 140 автомобила, вкл. четири паркоместа за каравани в имот с идентификатор 68134.1604.1229, местност  „Южна градска територия-II /втора/ част, гр. София, район „Студентски“, Столична община“

Лице за контакти:  адв. Васил Яковчев – 0886413273

Писмени мнения и становища  се приемат в РИОСВ, гр. София-1618, бул. „Цар Борис III” № 136,ет. 10.

email: riewsofia@riewsofia.government.bg

 

 

Back To Top