skip to Main Content

Изменения в наредбата за компенсиране на родители, чиито деца не са приети в детска градина

Във връзка с Постановление №303 от 17 септември 2021 г. за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, приета с постановление №76 на Министерския съвет от 2021 г. (ДВ, Бр. 20 от 2021 г.), ви уведомяваме за следните изменения:

  1. При необходимите документи за кандидатстване:
  • Копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията за физически лица, страна по договора, за заемане на длъжността учител в детска градина, определени в т. 1 от Приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти или е действащ студент последна година от обучението си за придобиване на висше образование по специалност „Предучилищна педагогика“, „Предучилищна педагогика и чужд език“ или „Предучилищна и начална училищна педагогика“ от професионално направление „Педагогика“ от област на висшето образование „Педагогически науки“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление № 125 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2002 г.; Решение № 10827 на Върховния административен съд от 27 ноември 2003 г. – бр. 106 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 32 и 94 от 2005 г.)“.

За учебната 2020/2021 година искането по чл.9, ал.1 се подава до пето число на месец октомври – за периода от 1 юни до 14 септември 2021 г. в районната администрация – Студентски град, бл. 5, ет.1 – „Център за административно обслужване“.

За учебната 2021/2022  година  в срок до 5 ноември се подават заявления по образец за получаване на компенсации за цялата учебна година. В срок до 5-о число на месеците от декември до юли следващата календарна година – за получаване на компенсации от месеца, следващ месеца на подаване на заявлението в районната администрация – Студентски град, бл. 5, ет. 1 – „Център за административно обслужване“.

Условията и необходимите документи за кандидатстване можете да видите тук. 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Постановление за допълнение и изменение на наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места

Back To Top