skip to Main Content

Прием на заявления за компенсация на родители, чиито деца не са приети в детска градина през учебната 2021/2022 г.

Ако през учебната 2021/2022 г. детето Ви не е прието в държавна или общинска детска градина или училище поради липса на свободни места, имате право да кандидатствате за получаване на средства за компенсация. Това гласи Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, която е приета с ПМС № 76 от 05.03.2021 г.

Условия за кандидатстване:

Кандидатури се приемат за деца от 3-годишна възраст до постъпването им в 1-ви клас при следните условия: 1. Детето е кандидатствало за прием съгласно съответните изисквания, определени по реда на чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, в целодневна или полудневна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище, в чийто прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, и не е прието поради липса на свободни места за съответната учебна година; 2. Детето да не е записано в целодневна, полудневна или почасова организация на предучилищното образование в нито една държавна или общинска детска градина или училище; 3. Общината по настоящия адрес на детето не е предложила на родителите друго равностойно място за предучилищно образование на детето в общинска детска градина или училище за съответната учебна година поради липса на свободни места във всички детски градини и училища в прилежащия район; 4. За съответната учебна година детето е записано в самостоятелна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище; 5. Ако детето е в задължителна предучилищна възраст и е записано за задължително предучилищно образование в частна детска градина или в частно училище – частната институция да не е включена в системата на държавно финансиране; 6. Родителите да не получават подпомагане от държавния бюджет или за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението, по реда на тази наредба.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

За всяка учебна година родителите, които желаят да получат компенсиране, подават ЗАЯВЛЕНИЕ по образец  по настоящ адрес на детето в следните срокове: 

 1. В срок до 05 ноември – за получаване на компенсации за цялата учебна година;
 2. В срок до 5-то число на месеците от декември до юли следващата календарна година- за получаване на компенсации от месеца, следващ месеца на подаване на заявлението.

Месец октомври – за периода 01.06 – 14.09.21 г.

Месец ноември – за периода 15.09 – 31.10.21 г.

Месец януари – за периода 01.11 – 31.12.21 г.

Месец март – за периода 01.01 – 28.02.22 г. 

Месец май – за периода 01.03 – 30.04.22 г. 

Месец юли – за периода 01.05 – 30.06.22 г. 

Месец октомври – за периода 01.07 – 14.09.22 г.

 

За изплащане на компенсации родителите подават ИСКАНЕ по настоящия адрес на детето. Искането се подава:

–  до пето число на месец ноември – за периода 15 септември – 31 октомври; 

– до пето число на месеците: януари – за периода 1 ноември – 31 декември на предходната година, март, май, юли и октомври на текущата година – съответно за периодите 1 януари – 28 февруари, 1 март – 30 април, 1 май – 30 юни и 1 юли – 14 септември.

С искането родителят декларира, че към момента на подаването му са изпълнени изискванията на чл. 3, ал. 1, т. 6, както и предпочитания от него начин за изплащане на компенсациите – по касов или безкасов път, със съответната информация за банковата сметка.

Към искането се прилагат документите по чл. 5, 6 или 7, удостоверяващи извършените от родителите разходи за периода, за който се иска компенсиране. Договорът за обучение или за отглеждане и обучение се прилага само към първото искане за изплащане, а за следващите периоди – само ако са настъпили промени.

Когато всеки един от родителите на детето е подал искане за компенсиране на различни по основание и размер разходи за един и същ период, размерът на компенсацията се определя пропорционално на извършените от всеки родител разходи, като общият и размер не може да надвишава размера по чл. 2, ал. 1.

 

РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ. 4, АЛ. 2, Т. 1 ОТ НАРЕДБАТА, СКЛЮЧЕНИ С ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ИЛИ ЧАСТНО УЧИЛИЩЕ:

ВАЖНО! Детето трябва да е записано в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище    

 1. Заявление – за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.  
 2. Декларация за защита на личните данни.  
 3. Списък документи/ за прилагане от кандидатстващия:    
 • Договор за обучение между родителя и частна детска градина или училище;
 • Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон;
 • Информация за банковата сметка, на която родителят желае да получава компенсациите.

РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ. 4, АЛ. 2, Т. 2 ОТ НАРЕДБАТА, СКЛЮЧЕНИ С ЛИЦА, РЕГИСТРИРАНИ КАТО ТЪРГОВЦИ ИЛИ С ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ:

 1. Заявление – за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.
 2. Декларация за защита на личните данни.
 3. Списък документи/ за прилагане от кандидатстващия:    
 • Договор за отглеждане и обучение, сключен между родителя и търговеца или юридическото лице с нестопанска цел;
 • Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон;
 • Информация за банковата сметка, на която родителят желае да получава компенсациите. 

ВАЖНО! Детето трябва да е записано в самостоятелна организация на предучилищното образование в държавна, общинска или частна детска градина или училище.

 

РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЧЛ. 4, АЛ. 2, Т. 3 ОТ НАРЕДБАТА, СКЛЮЧЕНИ С ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

ВАЖНО! Детето трябва да е записано в самостоятелна организация на предучилищното образование в държавна, общинска или частна детска градина или училище 

 1. Заявление – за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.
 2. Декларация за защита на личните данни 
 3. Списък документи/ за прилагане от кандидатстващия:    
 • Договор за обучение, сключен с физическото лице, което извършва обучението.
 • Предавателно-приемателен протокол за извършено обучение, съдържащ информация за извършените дейности за месеца.  
 • Копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията на чл. 4, ал. 3 от НАРЕДБАТА за физическото лице, страна по договора, а именно, че предметът на договора е за осъществяване на обучение за постигане на очакваните резултати поне в четири образователни направления, определени в Държавния образователен стандарт за предучилищното образование за съответната възрастова група.
 • Копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията за физическите лица, страна по договора за заемане на длъжността учител в детска градина/учител в подготвителна група в училище, определени в т. 1 от приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 на министъра на образованието и науката от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обн., ДВ, бр. 61 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2020 г.).
 • Платежно нареждане или разходен касов ордер, удостоверяващ изплатено възнаграждение по сключения договор за съответния месец.
 • Информация за банковата сметка, на която родителят желае да получава компенсациите.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ ЧЛ. 8, АЛ. 1

 ЗАЯВЛЕНИЕ ИСКАНЕ №1

ЗАЯВЛЕНИЕ ИСКАНЕ №2 

ЗАЯВЛЕНИЕ ИСКАНЕ №3

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО И ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦАТА, КОИТО НЕ СА ПРИЕТИ В ДЪРЖАВНИ ИЛИ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ИЛИ УЧИЛИЩА ПОРАДИ ЛИПСА НА СВОБОДНИ МЕСТА

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДНИЯ МЕСЕЧЕН РАЗМЕР НА СРЕДСТВАТА ЗА КОМПЕНСАЦИЯ

 

Back To Top