skip to Main Content

„Общински приходи – „Студентски“

Като част от Дирекция „Общински приходи“ в Столична община, отдел „Общински приходи – „Студентски“ е пряко подчинен на заместник-кмета по направление „Финанси и здравеопазване“ в Столична община, а не на районната администрация.

Можете да проверите и да платите дължимите местни данъци и такси на сайта на Столична община:

Ако притежавате ПИН от общината или ПИК от Национална агенция по приходите, можете да проверите и платите данъчните си задължения.

Допълнителна информация и справки

Телефони за връзка:

Началник на отдел – 02/9041416;
Каса – 02/9041223;
Инспектори – 02/9041226; 02/9041225; 02/9041221;

Банкова сметка за плащане на данъци:

BIC код на ОБЩИНСКА БАНКА АД: – SOMBBGGSF
IBAN за приходи: – BG 89 SOMB 9130 84 113379 44

Кодове за вид плащане
(Попълва се задължително в реквизит „Вид плащане“ на платежния документ според вида на прихода)

44 21 00 – Данък върху недвижимите имоти
44 22 00 – Данък върху наследствата
44 23 00 – Данък върху превозните средства
44 24 00 – Такса битови отпадъци
44 25 00 – Данък придобити имущества по дарения и възмезден начин
44 34 00 – Други данъци
44 65 00 – Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения, начети

Back To Top