skip to Main Content

Район „Студентски“ обявява подбор на обществени възпитатели за 2021 г.

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
грСофия, ж.к. „Студентски град“, бл. 5, ет. 3, ст. 316, тел. 02/ 9624666
 
 ОБЯВА

На основание чл. 41 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Столична община – район „Студентски“ обявява подбор на обществени възпитатели за 2021г

Кандидатите за обществени възпитатели трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. Да са български граждани, да не поставени под запрещение и да са физически и психически здрави.
 2. Да не са осъждани, да се ползват с висок морал и добро име в обществото.
 3. За обществени възпитатели се определят, с тяхно съгласие, лица с необходимата подготовка и минимум 1 (една) година опит.
 4. Изискуемата подготовка и опит могат да имат лица с висше образование и чиито професии кореспондират с детската проблематика – педагози, психолози, социолози, юристи, социални работници, спортни и културни дейци.
 5. При подбора на обществените възпитатели се изисква приоритетно притежаването на следните качества: 
  – отговорност, добронамереност, принципност, толерантност, авторитет; 
  – вътрешна мотивация за постигане на положителни резултати при взаимодействието си с маловръстните.
 6. Да притежава комуникативни умения, изразяващи се в оказване на емоционална подкрепа; решаване на спорове и конфликтни ситуации; работа в екип; адекватни подходи при работа с деца.
 7. Общественият възпитател следва да притежава знания относно:
  – психолого-педагогическите особености на детско-юношеската и зрялата възраст; спецификите на девиантното и делинквентно поведение;
  – характеристиките на личността (потребности, мотивация, чувства, емоции, емоционални дефицити и интереси);
  – характеристиките на семейната система – ролите на членовете на семейството, стиловете на възпитание, функциите на семейството и конфликтите в семейната система;
  – същността и методите на работа на обществения възпитател; 
  – нормативната уредба – закони и подзаконови нормативни актове, имащи отношение към детската проблематика, както и тази, свързана с корекционно-възпитателната работа с деца с противообществени прояви и структура на системата за БППМН;
  – институциите и неправителствените организации, работещи с деца и техните семейства (правомощия, компетенции, отговорности, дейности  и предлагани услуги).

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление до Председателя на МКБППМН – Столична община – район „Студентски“ (по образец);
 2. Автобиография и актуална снимка;
 3. Копие от диплома за завършено висше образование;
 4. Декларация съгласие за обработване на лични данни (по образец);
 5. Други документи удостоверяващи допълнителна квалификация за работа с малолетни и непълнолетни деца с противообществени прояви /представят се по желание на кандидата/.

Начин на провеждане на процедурата:

 1. Подбор па документи.
 2. Събеседване с кандидата.

Обща информация за дейността на обществения възпитател:

 1. Обществения възпитател извършва индивидуална, корекционно-възпитателна работа с   определените му от местната комисия малолетни и непълнолетни деца, съгласно изискванията на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Статута на обществения възпитател.
 2. Обществения възпитател взаимодейства с родителите (или лицата, които ги заместват), инспекторите на ДПС, училищните ръководства, класни ръководители, педагогически съветници, социални работници, психолози, лекари и специализирани институции.
 3. Обществените възпитатели участват в проверки, организирани от МКБППМН, от полицията и от други органи, във връзка със спазването на нормативните актове, касаещи малолетните и непълнолетните, в проверки по конкретни поводи, включително и по изпълнение на мерките по чл.13, ал.1, т.6, т.7 и т.8 от ЗБППМН.
 4. Общественият възпитател участва в дейностите по плана за дейността на МКБППМН през годината.

Срок за приемане на документи:

Подборът по документи ще се извършва от 05 март 2021 г. до 31 март 2021 г.

Прием на документи:

Приемът на документи ще се извършва всеки работен ден от 8:30ч. до 17:00ч. в „Център за административно обслужване“, в СО – район „Студентски“, с адрес: гр. София, Студентски град бл. 5, ет. 1 или на имейл: rajon@studentski-so.org

Допълнителна информация:

 1. Обществените възпитатели се определят и осъществяват дейността си съгласно разпоредбите на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
 2. Дейността на обществения възпитател се заплаща на основание Наредба № 2/1999 г. на ЦКБППМН за материално стимулиране на обществените възпитатели.
 3. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени по телефона и поканени на събеседване.
 4. Телефони за контакти и допълнителна информация: 02/ 9624666 и 0896 769454
Back To Top