skip to Main Content

Правила за защита от пожари в обществени сгради 

Правила за защита при горски пожари 

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 

През есенно-зимния отоплителен сезон се повишава риска от пожар в бита. Най-често пожарите се причиняват в следствие на неправилно ползвани или технически неизправни отоплителни и нагревателни уреди, както и от неизправни и непочистени комини.

Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ напомня, че отговорност за осигуряване на пожарна безопасност има всеки гражданин. Нарушаването на мерките за пожарна безопасност води до големи загуби на дом, имущество и ценности, а също така и застрашава живота на най-близките хора.

През отоплителния сезон се използват различни видове отопление, но каквото и да е то не трябва да се забравя, че има определени изисквания за безопасно им ползване. При отопление с твърдо гориво трябва да се знае, че неизползваните дълго време комини може да са повредени – с наличие на пукнатини по тях, липсващи или повредени контролни вратички и розетки. Използването на електрически отоплителни уреди може да доведе до претоварване на електрически инсталации. При използване на газови отоплителни уреди е необходимо да се спазват указанията на производителя, а бутилките да се зареждат само в специално устроените за целта места.

Използването на нестандартни или неизправни отоплителни уреди увеличават опасността от възникване пожари. Особено внимание трябва да се обръща на състоянието на електрическите инсталации, изправността, начина на монтаж и използването на отоплителните уреди, състоянието и изправността на автоматиката на отоплителните котли.

Ето някои практични съвети, за недопускане на пожари през отоплителния сезон:

 1. Отоплителните уреди и съоръжения трябва да се проверят и при необходимост да се ремонтират за осигуряване на пожарната им безопасност;
 2. Трябва да се използват само стандартни и технически изправни отоплителни уреди;
 3. Комините и димоотводните тръби трябва да се почистват от сажди и отлагания в началото на отоплителния сезон и периодично при необходимост, като се вземат мерки за пожарна безопасност;
 4. Комините, предвиждани за скари, фритюрници и други подобни, трябва да се осигуряват с негорими мастни филтри (мазниноуловители), които се почистват периодично, съгласно инструкциите на производителите;
 5. Сушенето и поставянето на материали и оборудване върху уреда и на разстояние, по-малко от определеното в инструкциите на производителите, не трябва да се допуска;
 6. Категорично е забранено употребата на леснозапалими и горими течности за разпалване на огъня при използване на печки с твърдо гориво за отопление;
 7. Повторното запалване на печки с течно гориво, преди те да са се охладили е абсолютно недопустимо;
 8. Не трябва да оставяте без наблюдение печки с твърдо, течно и газово гориво, както и други отоплителни уреди (с изключение на тези с автоматичен режим на работа);
 9. Не трябва да разполагате локални отоплителни уреди и на димоотводните им тръби на разстояние, по-малко от 0,5 m от горими и трудногорими материали;
 10. Да не се предприема принудително възпламеняване на горимите отлагания по комините и вентилационните въздухопроводи с цел да бъдат почистени по този начин;
 11. Не трябва да бъдат оставени и заключени сами вкъщи деца и трудноподвижни възрастни хора. В много случаи те нямат реална преценка за рисковете при възникване на пожар, нито възможност да реагират своевременно и адекватно.

Спазването на тези правила ще осигури безопасността в помещенията, където живеете, работите или пребивавате.

Как да действаме в случай на възникнал пожар?

 1. Да запазим спокойствие!
 2. Да позвъним на тел. 112!
 3. Когато се свържем с диспечера, кратко, точно и ясно да обясним:
  – Къде е пожарът – адрес!
  – Какво гори!
  – Кой се обажда и телефон за обратна връзка!
  – Има ли застрашени хора!
 4. Изключете газта, електричеството, затворете вратите и прозорците.
 5. При евакуация използвайте най-краткия, надежден и безопасен път.
 6. За евакуация използвайте евакуационните стълбища или аварийните такива. В никакъв случай не използвайте асансьорите!
 7. При преминаване през задимена среда или влизане в задимено помещение поставете мокра кърпа на устата и носа, намокрете дрехите си, покрийте откритите части на тялото с мокри кърпи. Движете се ниско приведени.
 8. Ако пътят ви за евакуация е блокиран, останете в банята, а при невъзможност да стигнете до нея – в някои от стаите или на терасата. Уплътнете пролуките около вратата с мокри хавлии, чаршафи, одяла, парцали и други подобни. По този начин ще забавите проникването на дима в помещението, където се намирате.
 9. Ако е невъзможно да излезете от сградата, покажете се на прозореца или терасата, за да бъдете забелязани и за да можете да дишате чист въздух.
 10. Ако дрехите ви се запалят, не бягайте, а веднага ги съблечете. Ако това не е възможно спрете, легнете и се търкаляйте.
 11. Не се връщайте обратно в сградата, ако сте забравили нещо!

БЪДЕТЕ ОТГОВОРНИ КЪМ СЕБЕ СИ, КЪМ БЛИЗКИТЕ И ДОМОВЕТЕ СИ И БЪДЕТЕ МНОГО ВНИМАТЕЛНИ С ОГЪНЯ!
 
Изготвили: Група ПД и ДФ в сектор ПК и ПД на отдел ПКД при СДПБЗН 12.2019 г.

***

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ПРИ ГОРСКИ ПОЖАР 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Горските пожари нанасят сериозни щети на околната среда и могат да унищожат цяла гора. Сухото време, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка. Пожарът се разпространява неконтролируемо и понякога гори в продължение на дни и седмици.
Характерно за горските пожари е бързото им нарастване на големи площи със завихряне и прехвърляне на искри на големи разстояния и образуване на нови огнища, което създава реална опасност за живота на екипите, потушаващи пожара и животните.

Най-честите причини за възникване на горските пожари са:

 1. Неизгасени клечки кибрит и угарки от цигари;
 2. Небрежно боравене с огън;
 3. Техническа неизправност на машини и превозни средства, работещи в горите;
 4. Детска игра с огън;
 5. Самозапалване на вещества и материали;
 6. Запалване на битови отпадъци или суха растителност в близост до горски масиви;
 7. Природни явления: Мълния и вулкани;
 8. Аварии в електрически далекопроводи;
 9. Умисъл.

За да опазим природата на нашата планета, стриктно трябва да спазваме правилата за пожарна безопасност:

 1. Не е допустимо изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и фасове в горима и леснозапалима среда!
 2. Опасно е паленето на огън при наличие на силен вятър – той е в състояние да разнесе искри и горящи частици на големи разстояния за кратко време, без да даде възможност за навременна и адекватна реакция.
 3. Не трябва да се пали огън в гората, освен на специално обезопасени и обозначени за това места. Преди да запалите огън, се уверете, че имате достатъчни количества вода или други подръчни средства за загасяването му при поява на вятър и при напускане на мястото. Подгответе си тупалки от зелени клони, с които да действате в случай на пожар.
 4. Не трябва да се изхвърлят стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци.
 5. За да се предотвратят горски пожари, предизвикани от късо съединение на далекопроводи, под тях трябва да се оформят просеки, които да се поддържат почистени от суха растителност.
 6. Абсолютно е забранено паленето на стърнищата!
 7. Разчистването на сухи клони и отпадъци в горските участъци трябва да става, чрез извозването им на определени за това места. Забранено е изгарянето им на място!
 8. Всички моторни превозни средства, които навлизат в горите, трябва да са технически изправни, с изпускателна уредба, недопускаща отделянето или изхвърлянето на искри.

Какво да правим ако попаднем в горски пожар:

 1. Признаците за пожар в гората са дим, мирис на изгоряло и пламъци. При такава ситуация бързо преценете обстановката – ориентирайте се за мястото на възникване на пожара, фронта и посоката на придвижване на горенето и скоростта на разпространение.
 2. При опасност от бързо усложняване на обстановката трябва да потърсите безопасен път и да напуснете района на пожара, в посока обратна на вятъра или покрай езера, реки и потоци.
 3. След като избегнете първоначалната опасност, по най-бързия начин трябва да позвъните за забелязания от вас пожар на тел. 112, в близка хижа или кметството на населеното място.
 4. Ако имате информация за хора, пребиваващи в близост до огнището на запалване, от вашето навременно и точно съобщение зависи техният живот.
 5. Ако запалването е в начална фаза, може да го потушите с вода, пръст, пясък и тупалки от зелени клони.
 6. Важно е да предпазите дрехите си от запалване, особено ако са от изкуствена материя и задължително да защитите дихателните си пътища с мокри кърпи или други лични предпазни средства.

Поражения, предизвикани от горски пожари 

Горите са източник на живот, здраве и богатство. Това е мястото, в което голям брой различни живи същества обитават едновременно: животни, растения, микроорганизми. Всички живи организми, които обитават горите си взаимодействат и играят важна роля  в живота на хората. Горите ни дават чист въздух и вода. От тях се  добиват дървесина, диворастящи гъби, мед, трева за добитъка и други.

При пожар въздухът се замърсява не само от дима, но и от усвояването на въглероден диоксид в атмосферата. Много хора губят домовете си, селскостопанските си култури, пасищата. Животните също биват засегнати от пожарите – те или умират или трябва да се преместят на други места, защото губят храната и подслона си.

Понякога умират хора, които живеят в района на пожара, но също и хора, които ги гасят! За това пазете горите от пожари!
 
БЪДИ ВНИМАТЕЛЕН И СПРИ ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ!

Изготвили:
Група ПД и ДФ в сектор ПК и ПД на отдел ПКД при СДПБЗН 2019 г.
 

***

Превантивни действия за недопускане на пожари в следствие от безконтролно палене на суха растителност и растителни отпадъци

Заповед пожароопасен сезон за 2022 г. – земеделски територии на област София – град

Заповед №РС22-РД09-109/10.05.2022 г. на кмета на район „Студентски“ относно предотвратяване възникването на пожари и осигуряването на пожарна безопасност през пожароопасния период за 2021 г. 

Заповед №РСТ21-РД09-82/07.04.2021 Г. относно предотвратяване възникването на пожари и осигуряването на пожарна безопасност през пожароопасния период за 2021 г. 

ПОЖАРОБЕЗОПАСНА КУХНЯ 1

ПОЖАРОБЕЗОПАСНА КУХНЯ 2

ПОЖАРОБЕЗОПАСНО ОТОПЛЕНИЕ 1

ПОЖАРОБЕЗОПАСНО ОТОПЛЕНИЕ 2

ПОЖАРОБЕЗОПАСНО ОТОПЛЕНИЕ 3

ПОЖАРОБЕЗОПАСНА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ 1

ПОЖАРОБЕЗОПАСНА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ 2

ПОЖАРОБЕЗОПАСНА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ 3

Back To Top