skip to Main Content

Информация за преминаване на деца в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие

Уважаеми родители,   

Уведомяваме Ви, че ако през учебната 2021/2022 г. детето Ви не е прието в общинска детска градина на територията на район „Студентски“ и обучението му се осъществява ПО ДОГОВОРИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ И ОБУЧЕНИЕ, СКЛЮЧЕНИ С ЮРДИЧЕСКИ ЛИЦА, КАКТО И ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА ОБУЧЕНИЕ, СКЛЮЧЕНИ С ФИЗИЧЕСКИ, трябва да подадете информация за преминаване на детето в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие (СОПВ).  

Процедурата по подаване на информация се провежда в някоя от шестте детски градини на територията на района, като трябва да попълните заявление по образец, адресирано до директора на съответната детска градина.  

Към заявлението е необходимо да приложите още: 

  • Декларация от родителите за осигурени условия за провеждане на обучението на детето в съответствие с целите на предучилищното образование по чл.5 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 18, ал. 3, т. 1 от чл. 18, ал. 3, т. 1 от Наредба № 5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование /по образец/
  • Декларация от родителя по чл.18, ал.3, т.3 от Наредба №5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование за наличие на среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и за опазване на физическото и психическото му здраве и благополучие /по образец/. 
  • Списък с познавателни книжки и учебни помагала, с които сте избрали да се обучава детето.   

След като попълните и подадете необходимите документи, директорът на детското заведение ще внесе с входящ номер в РУО София-град мотивирано предложение постъпилите документи за преминаване в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие. В предложението те ще изразят и становище за целесъобразността  на СОПВ на детето. 

В 14 – дневен срок от подаването на предложението на директора с приложени документи в РУО –София-град комисията провежда заседание, на което разглежда всяко постъпило заявление и след оценка на приложените към него документи се произнася с решение. 

В ситуация на извънредна епидемична обстановка по чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето и въведени със заповед временни противоепидемични мерки от министъра на здравеопазването на територията на страната или за отделна област, или със заповед на директора на регионалната здравна инспекция за съответната област, заявленията по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО се приемат извън определените срокове, като комисията заседава най-малко веднъж месечно. 

Линк към ИСОДЗ. 

Back To Top