skip to Main Content

Проведе се работна среща за състоянието на Студентски град

След множеството препратени сигнали от граждани на район „Студентски“ до Министерство на образованието и науката за състоянието на Студентски град, предизвикано от необслужване от страна на държавата на своята собственост на тази територия, служебният министър на образованието и науката инициира среща. На нея присъстваха освен министърът и кметът на София, още и кметът на район „Студентски“, представители на Областна администрация София-град и други служебни лица. 

Засегна се по-конкретно лошото състояние на алейната мрежа, която попада на територията на студентските общежития, липсата или лошото състояние на уличното осветление и поддръжката на зелените площи. Сигналите най-често касаят проблеми върху терени държавна собственост, за които районната администрация не разполага с правомощия и финансов ресурс. 

Участниците в срещата се обединиха около мнението, че има две основни причини за съществуващите проблеми и се посочиха конкретни стъпки за разрешаването им: 

  • Раздробената собственост на терените между държавна, общинска и частна, която размива отговорностите за решаване на възникналите проблеми. Обсъди се възможност чрез градоустройствени процедури по Закона за устройство на територията да се реши проблемът с наличието на частни терени, попадащи в прилежащите територии на студентските общежития. По този начин ще се обособят територии с изцяло държавна собственост, което ще доведе до възможност за изграждане на така наречените кампуси около общежитията; 
  • В момента държавната собственост около общежитията не се поддържа от МОН или висшите училища, които ги управляват. Стана ясно, че целеви финансов ресурс по бюджет за тази дейност няма и никога не е имало. Разгледаха се няколко възможности за осигуряване на финансиране, което да се предостави на висшите училища или Столична община, а те да доизградят и поддържат алейната мрежа, уличното осветление и зелените площи. 

Предстои създаване на работна група с представители на всички от гореизброените институции, която да представи план за предприемане на конкретни действия. 

Back To Top