skip to Main Content

СО – район „Студентски“ търси да назначи: Изпълнител по поддръжка и охрана на пункт за управление

СО – район „Студентски“ търси да назначи:  

Изпълнител по поддръжка и охрана на пункт за управление – две свободни места, при условията и реда на Наредба за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка и условията и реда за тяхното осъществяване, приета с ПМС № 31/ 21.02.2019 г. 

  1. Кратко описание на длъжността: Отговаря за цялостното състояние, изправността и готовността за работа на пункта, както и за дейностите в него.
  1. Изисквания за заемане на длъжността:

– Средно образование; 

– Теоретични познания и практически опит при работа с технически средства за оповестяване, комуникационна техника, механооборудване; 

– Да отговаря на изискванията на ЗЗКИ за достъп до класифицирана информация; 

  1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

– Заявление за назначаване – свободен текст; 

– Професионална автобиография; 

– Копие от документи за придобита образователна квалификационна степен, допълнителни квалификации; 

– Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит; 

  1. Основна работна заплата за длъжността: 650 лева.

 Документите следва да бъдат представени в срок до 04.10.2021 г. на адрес: гр. София, ж.к. „Студентски град”, бл. 5, ет. 1, „Център за информация и услуги” или на електронна поща: rajon@studentski-so.org 

С одобрените по документи кандидати ще се проведе интервю. 

Телефон за информация: 02/ 9624666 

Back To Top