skip to Main Content

СО – район „Студентски“ търси да назначи: Оперативен дежурен по Районен съвет по сигурност

СО – район „Студентски“ търси да назначи:  

Оперативен дежурен по Районен съвет по сигурност, при условията и реда на Наредба за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка и условията и реда за тяхното осъществяване, приета с ПМС № 31/ 21.02.2019 г. и ПМС № 212/10.11.1993 г.

  1. Кратко описание на длъжността: Оператвиният дежурен отговаря за за оповестяване при привеждане в по-висока степен на готовност за работа във военно време, при мобилизация и във военно време, при стихийни бедствия и крупни производствени аварии. Денонощни дежурства по утвърден месечен график.
  1. Изисквания за заемане на длъжността:

– Средно образование; 

Теоретични познания и практически опит при работа с технически средства за оповестяване, комуникационна техника; 

– Да отговаря на изискванията на ЗЗКИ за достъп до класифицирана информация; 

Професионален опит – минимум 1 година. Предимство при назначаване са кадровите военнослужещи или цивилни лица с военна подготовка;

Компютърна грамотност и умения за работа с офис техника.

  1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

Заявление за назначаване – свободен текст; 

Професионална автобиография; 

Копие от документи за придобита образователна квалификационна степен, допълнителни квалификации; 

Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит; 

Други документи, по преценка на кандидата.

  1. Основна работна заплата за длъжността: 650 лева.

 Документите следва да бъдат представени в срок до 01.02.2022 г. на адрес: гр. София, ж.к. „Студентски град”, бл. 5, ет. 1, „Център за административно обслужване” или на електронна поща: rajon@studentski-so.org 

С одобрените по документи кандидати ще се проведе интервю. 

Телефон за информация: 02/ 962 46 66 

Back To Top