skip to Main Content

Уважаеми родители, 

Благодарим Ви за проявеното търпение и разбиране през изминалата учебна година и Ви уведомяваме, че изпълнението на дейностите по обществена поръчка „Реконструкция, основен ремонт на съществуваща сграда и разширение с едноетажно и двуетажно пристрояване на ДГ № 16 „Приказен свят“ се извършва по линейния график, представен от фирмата изпълнител със срок 31.08.2021 г.   

През учебната 2020/2021 г. в ДГ № 16 се възпитаваха, обучаваха и социализираха децата в 8 групи (една яслена и седем градински), а за учебната 2021/2022 г. децата на СО – район „Студентски“ ще могат да кандидатстват и да се запишат в целодневна и почасова организация в 14 групи, разпределени по възраст, както следва:  

№  група  Брой групи 
Основна сграда  Филиал бл.41 А, ниско тяло 
1.  яслена 
2.  първа  – 
3.  втора  – 
4.  трета  – 
5.  четвърта  – 

Чрез Информационна система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата /ИСОДЗ и ПГУ/ през лятото ще бъде обявен приемът за новата учебна година за всички възрастови групи в ДГ № 16, който ще включва и новоразкритите групи. 

ДГ № 16
ДГ № 16
ДГ № 16
Back To Top