skip to Main Content

Невин Шеремед

Секретар на МКБППМН Електронна поща: nsheremed@studentski.bg Телефон за връзка: 02/962 46 66    

Анна Ангелова

Финансов контрольор Електронна поща: aangelova@studentski.bg      

Back To Top