skip to Main Content

Tоваро-разтоварни, изкопни, укрепителни и бетонови работи на обект в кв. 50 в „Студентски град“ от 01.03. до 31.05.2024 г.

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Сграда със смесена функция, обществено обслужваща функция, магaзини, ресторант, офиси, апартаментен хотел и подземни гаражи“ в УПИ ІV-1357, 4347, ПИ с идентификатор 68134.1601.6124,  кв. 50, м. „Студентски град“, район „Студентски“, гр. София, в работни дни от 08.00 до 17.00 за периода от 01.03.2024 г. до 31.05.2024 г. с използване на механизация ще се извършват товаро-разтоварни, изкопни, укрепителни и бетонови работи.

Възложител на строежа: „СОФАВТО“ ООД; „АТГ ПРОПЪРТИС“ ООД

Изпълнител на строежа: „КОМФОРТ СТРОЙ 2009“ ООД

Back To Top