skip to Main Content

Обща информация

Считано от 25 май 2018 г. Регламент (ЕС) 2016/679 – General Data Protection Regulation – GDPR (Регламента) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

Регламентът урежда правата и задълженията по защита на личните данни на физическите лица от всички държави членки на ЕС.

Район „Студентски“ в качеството си на съставна единици в структурата на Столична община е администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 от Регламента и осъществява дейности по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламента и Закона за защита на личните данни.

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование: Столична община – район „Студентски“
Седалище и адрес на управление:, Студентски град, бл. 5, гр. София 1700
Данни за кореспонденция:, Студентски град, бл. 5, гр. София 1700
Телефон: +35928683124
Интернет страница: www.studentski.bg

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни

Име: Анна Ангелова
Данни за кореспонденция: гр. София, 1700, Студентски град, бл. 5
Телефон: +359208683325
Електронна поща: rajon@studentski-so.org

Цели на обработването, за които са предназначени личните данни

Район „Студентски“събира, обработва и съхранява Вашите лични данни въз основа на нормативно установени задължения и/или в изпълнение на задачи от обществен интерес и в съответствие с чл. 6, ал. 1 от Регламентa.

Подаване на жалба

В случай на установяване нарушаването на Вашите законни права и интереси, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр. София – 1592
Данни за кореспонденция: бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр. София – 1592
Телефон: 02 9153 518
Интернет страница: www.cpdp.bg
Електронна поща: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 

Право на достъп

Имате право на достъп до своите лични данни като изисквате и получавате информация за тяхното обработване.
Предоставянето на достъп до информацията за обработването на Вашите лични данни е безплатно район „Студентски“ си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Коригиране, изтриване („да бъдеш забравен“) и ограничаване обработването на данни

Имате право да коригирате личните си данни при установяване на неточност, както и право на възражение за обработване на Вашите лични данни.

Вие имате право да поискате от район „Студентски“ изтриване на личните Ви данни, когато е налице някое от посочените основания:

 1. Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин в случаите когато нормативен акт не налага тяхното срочно съхранение;
 2. При оттегляне на съгласието си в случаите, когато нормативен акт не налага тяхното срочно съхранение;
 3. Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и не е на лице законово основание за тяхното обработване;
 4. Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо район „Студентски“.

Район „Студентски“ няма основание да заличава лични данни, които са нормативно определени и следва да се съхраняват в законовите срокове.

Имате право да изискате район „Студентски“ да ограничи обработването на свързаните с Вас лични данни, когато:

 1. Оспорите личните данни, за срок, който позволява на район „Студентски“ да провери точността на личните данни;
 2. Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 3. Район „Студентски“ не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 4. Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на район „Студентски“ имат преимущество пред интересите Ви.

Правно основание за обработването

Административните услуги, които предлагаме изискват обработване и съхранение на лични данни. Тези данни са необходими, за да бъде обработена и изпълнена съответната услуга според нормативната уредба на Република България и Европейския Съюз.

Район „Студентски“ събира личните данни за конкретни, легитимни цели и личните данни не се обработват по-нататък по начин несъвместим с тези цели

Срокове за съхранение на личните данни

Многообразието от услуги, които район „Студентски“ предоставя, изисква и различен срок за съхранение на лични данни на хартиен/електронен носител, чиито критерии са определени от нормативната уредба в страната, а за останалите е приложим

„Списък на видовете документи със срокове на съхранение на Столична община“.
Район „Студентски“ съхранява лични данни по силата на приложимото законодателство съгласно предвидения срок.

Получатели или категории получатели на лични данни

Категориите получатели на лични данни, които район „Студентски“ предоставя извън организацията:

 1. На публични органи (Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Министерство на Вътрешните работи, органи на съдебната власт, контролни органи, органи на местното самоуправление и т.н.)
 2. На обработващ лични данни (физическо или юридическо лице, което обработва личните данни от името на район „Студентски“ и по негово нареждане или възлагане).

Принципи при събирането, обработването и съхраняването

При обработката, събирането и съхраняването на лични данни, район „Студентски“ се ръководи от следните принципи:

 1. Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 2. Съотносими с целите на обработка и свеждане до минимум на събираните данни;
 3. Ограничение на целите на обработване;
 4. Точност и актуалност на данните;
 5. Ограничаване срока на съхранение на документи с лични данни;
 6. Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни

Други

Район „Студентски“ не събира и не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и обработването на генетични и биометрични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физически лица.
 
Район „Студентски“ в качеството си на съставна единици в структурата на Столична община е администратор на лични данни (регистриран с идентификационен номер 52258).

Район „Студентски“ събира и обработва лични данни, необходими за конкретно обслужване на потребителите, които се съхраняват в законно установените срокове. При осигуряване на обработките не се допуска транспортиране на чувствителна информация (вкл. лични данни) по незащитени канали.

Събирането и обработването на лични данни за други цели се извършва само след изрично съгласие на предоставящите ги лица и при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

Основна цел на интернет страницата е да осигури ефективно обслужване на своите потребители с осигурена защита на личните данни. Поддържаме административни, програмни и технически мерки и ресурси за защита на данните срещу нерегламентиран достъп и огласяване, срещу случайно или нерегламентирано унищожаване и променяне, както и срещу злоупотреби (мерки за което не се огласяват).

Район „Студентски“ не предоставя на трети лица информация за свои потребители, освен в случаи, изрично регламентирани в законова разпоредба.
 
ВНИМАНИЕ: За облекчаване обслужването на нашите потребители на интернет страницата на район „Студентски“ публикуваме връзки към сайтове, които не се поддържат от район „Студентски“. Подчертаваме, че нямаме контрол върху тях и не носим отговорност за информацията, която предоставяте към тези сайтове.

Район „Студентски“ променя процедурите и средствата за защита на личните данни в съответствие с промени в нормативните разпоредби и развитие на технологиите за защита, за което – актуалното състояние на защита се публикува на настоящата интернет страница. 

Back To Top