skip to Main Content

08.06.2023 г. Класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжността „Началник отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“ при СО-район „Студентски“

05.06.2023 г. Система за определяне на резултатите и продължителността на провеждането на конкурсна процедура за назначаване на държавен служител на длъжност „Началник отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация при СО-район „Студентски“

30.05.2023 г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Началник отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“ при СО-район „Студентски“

10.05.2023 г.  Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Началник отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“ в СО-район „Студентски“

Документи за кандидатстване:

→ Заявление за участие в конкурс

→ Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Back To Top