skip to Main Content
Заявления за предоставяните услуги от отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура и зелена система“:
Заявление за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво
Заявление за извършване на проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това. че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването
Заявление за издаване на удостоверение за груб строеж (чл.181 от ЗУТ)
Заявление за издаване на заповед за прокарване на временен път за осигуряване на достъп до поземлен имот (чл. 190 от ЗУТ)
Заявление за издаване на заповед за преминаване през чужд поземлен имот (чл.192 от ЗУТ)
Заявление за издаване на заповед за отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужд поземлен имот (чл. 193 от ЗУТ)
Заявление за осигуряване на свободен достъп в недвижим имот за извършване на разрешени или предписани работи (чл.194 от ЗУТ)
Заявление за издаване на удостоверение за премахната сграда
Заявление за регистриране на технически паспорт на строежи с разрешение за строеж, издадено от Главния архитект на района
Заявление за регистриране на технически паспорт на строежи (съществуващи с обследване)
→ Заявление за временно ползване на общински терен за строителна площадка
Заявление за изготвяне на констативен протокол за състоянието на настилки и терени във връзка с договор за гаранции преди издаване на разрешение за строеж на техническа инфраструктура
Заявление за изготвяне на констативен протокол за състоянието на настилки и терени във връзка с договор за гаранции след приключване на строеж за техническа инфраструктура
Заявление за сключване на договор за гаранция на изпълнените строителни и монтажни работи за отстраняване на повредите и дефектите върху обектите – общинска собственост
Заявление за подписване на констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строеж
Заявление за даване на съгласие за допускане на анкериране при изкопни работи към общински имоти
Уведомление за премахване на сгради по чл. 197 от ЗУТ
Заявление за определяне на представител в държавна приемателна комисия
Заявление за издаване на удостоверение от общ характер
Заявление за издаване на направление за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси
Заявление за издаване на разрешение за кастрене, премахване и преместване на растителност
Заявление за заверка на геодезическо заснемане и експертна оценка на растителност
Заявление за измерване, кубиране и маркиране на дървесина
Заявление за одобряване на схема за разполагане на съоръжения към съществуващ търговски обект
 Заявление за съгласуване и/или одобряване на инвестиционен проект (чл. 141-145 от ЗУТ)Опис на внесените проектни материали по преписка
→ Заявление за съгласуване и одобряване на проект за изменение на инвестиционен проект, по който е издадено разрешение за строеж
Заявление за предаване на екзекутивна документация на изпълнен строеж (чл. 175 от ЗУТ)
→ Заявление за издаване на разрешение за строеж (инфраструктурен обект) (чл.147 и чл. 148 от ЗУТ)  
Наименование на услугата
Нормативни документи
Вид на услугата
Срок
 
   Цена         
1.
Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
1. Заявление;
2. Разрешение за строеж;
3. Документ за собственост;
4. Договор със строителя;
5. Договор със строителния надзор
6. Свидетелство за земни маси;
експресна услуга

календарни дни
20,00лв
бърза услуга
3
календарни дни
15,00 лв
обикновена услуга
7
календарни дни
10,00 лв
2.
Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж
1. Заявление;
2. Технически паспорт
(на хартия и магнитен носител) – 2 броя;
бърза услуга
3
календарни дни
15,00лв 
обикновена услуга
7
календарни дни
10,00 лв
3.
Определяне на административен адрес
1. Заявление;
2 Документ за собственост;
3. Разрешение за              ползване/ Удостоверение за въвеждане в експлоатация; 
обикновена услуга
14
календарни дни
*
4.
Издаване на удостоверения за идентичност на административен адрес
1. Заявление;
2. Документ за собственост;
3. Скица (при необходимост)
обикновена услуга
7
календарни дни
3,50 лв.
5.
Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
1. Заявление,
2. Документ за собственост,
3. Разрешение за строеж,
4. Акт образец 14;
обикновена услуга
30
календарни дни

1. 750 лв.- Строежи
1,2, 3, 4 кат.

2. 500 лв. -Строежи
5 кат.

6.
Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване
1. Заявление;
2. Документ за собственост;
обикновена услуга
*
*
7.
Издаване на разрешения за ползване на части от тротоари, улични платна и свободни обществени площи при извършване на строителни и ремонтни дейности
1. Заявление;
2. Влязло в сила РС и одобрен план за безопасност и здраве;
обикновена услуга
7
календарни дни
1 лв./кв.м.
8.
Заверка на копие на документ от технически архив
1. Заявление; 
2. Копие от док.за собственост; 
3. Документ за платена такса след заверката на копието;
обикновена услуга
7
календарни дни
10 лв.
9.
Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен на място по отношение на застрояването /констативен акт образец №3/
1. Заявление /от лицето упражняващо строителен надзор или техническия ръководител на строежа/;
2. Копие от разрешение за строеж;
3. Копие от виза за проектиране;
4. Копие от Протокол образец №2;
5. Копие от одобрени трасировъчен план и план основи;
6. Контролно заснемане, извършено от правоспособно лице – оригинал;
7. Констативни актове образец №7;
8. Констативни актове образец №12;
9. Констативни актове образец №3 – 4бр. оригинали;
10. Копие от договор с надзорна фирма;
обикновена услуга 7
календарни дни
30 лв.
Back To Top