skip to Main Content

Заявления за предоставяните услуги от отдел „Финансово-счетоводна и търговска дейност“:

Заявление за одобряване на схема за разполагане на съоръжения към съществуващ търговски обект
Заявление за продажба на сувенири, мартеници, цветя, балони и други
Заявление за разпространение на рекламни материали
 
Заявление за издаване на разрешение за ползване на място чрез поставяне на фирмени информационно-указателни табели (ФИУТ)   
Заявление за провеждане на мероприятие
Бланка уведомление за фирми, работещи без печат
Бланка уведомление за прекратяване на търговия на открито
Бланка уведомление за прекратяване на разрешение за подвижни съоръжения
→ Заявление за издаване на разрешително за провеждане на артистична изява на общински имоти, предназначени за общо ползване
 
Наименование на услугата
 
Нормативни документи Вид на услугата Срок  Цена   
1. Издаване на удостоверение УП 2
 
1. Заявление до Кмета;

2. Копие на трудова книжка;
 

обикновена услуга до 14 
работни дни
безплатна
2. Издаване на удостоверение УП 3 1. Заявление до Кмета;

2. Копие на трудова книжка;

обикновена услуга до 14
 работни дни
безплатна
Наименование на услугата Нормативни документи Вид на услугата Срок Цена
1. Вписване в информационен масив „Търговски обекти“ на заявление за работно време на стационарен търговски обект 1. Заявление по образец;
2. Удостоверение за актуално състояние на фирмата;
3. Свидетелство на фискално устройство;
4. Удостоверение за въвеждане в експлоатация (разрешение за ползване) на обекта;
5. Протоколи за шум издадени от лицензирана лаборатория (за обекти с работно време след 22 часа)
6. Удостоверение от БАБХ ( за обекти извършващи търговия с хранителни продукти и напитки)
до 7 работни дни         
2. Прекратяване на дейност в стационарен търговски обект 1. Уведомление по образец; до 3 работни дни
3.  Промяна на вписано в информационен масив „Търговски обекти“ работно време 1. Заявление по образец;
2. Удостоверение за актуално състояние на фирмата;
3. Свидетелство на фискално устройство;
4. Удостоверение за въвеждане в експлоатация (разрешение за ползване) на обекта; 

5. Протоколи за шум издадени от лицензирана лаборатория (за обекти с работно време след 22 часа)
6. Удостоверение от БАБХ ( за обекти извършващи търговия с хранителни продукти и напитки)
до 7 работни дни 
4. Издаване на Разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терен общинска собственост 1. Заявление по образец;
 
до 30 работни дни
5. Вписване в регистър на заявление за работно време на търговски обект на открито в имот – частна собственост  1. Заявление по образец;
2. Актуално състояние на фирмата;
3. Документи за ФУ;
4. Удостоверение от ОДБХ;
до 7 работни дни
6. Издаване на разрешение за ползване на терени, върху които са организирани панаири, събори и празници, за продажба на стоки 1. Заявление;
2. Удостоверение за актуално състояние на фирмата;
до 30 работни дни 3.20лв. кв.м/ден
7. Издаване на разрешение за ползване на терени, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки, детски електромобили и др. 1. Заявление;
2. Удостоверение за актуално състояние на фирмата;
3. Документ за техническа изправност на съоръженията;
до 30 работни дни 1.20лв. кв.м/ден
8. Издаване на разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения (маси и столове за консумация, хладилни витрини, стелажи и др.) върху терен – общинска собственост 1. Заявление по образец;
2. Заверена схема за разполагане на съоръжението;
3. Заявление за работно време;
до 30 работни дни 17.85лв/кв.м/ месец в периода, когато върху тях са разположени маси и столове за консумация и 5лв/кв.м/месец в периода, когато върху тях не са разположени маси и столове за консумация
9. Издаване на разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терен – общинска собственост 1. Заявление по образец;
2. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията;
3. Други документи, на които лицето извършващо търговска дейност се позовава;
Когато кандидатът е земеделски производител към заявлението се прилагат копия от:
1. Анкетна карта за регистрация на земеделски производител, заверена от компетентния орган за съответната година;
2. Регистрационна карта на земеделски производител, заверена за съответната година;
3. Други документи, на които лицето се позовава; 
до 30 работни дни 35.00 лв/кв.м за месец
10. Издаване на разрешение за ползване на място чрез поставяне на фирмени информационно-указателни табели (ФИУТ) 1. Заявление по
образец;
2. Декларация за фирмени информационно-указателни табели
 
50 лв. на кв.м./за месец
11. Издаване на разрешение за ползване на място за поставяне на фирмен тотем 1. Заявление по
образец
;
12. Издаване на дубликат /заверено копие от документ/ от архива на Търговски отдел 1. Заявление; до 7 работни дни 10.00 лв
13. Издаване на разрешение за  преместване на растителност 1. Заявление до Кмета;
2. Документ за собственост;
обикновена услуга 30
календарни дни
20 лв.
14. Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии 1. Заявление ; обикновена услуга 30
календарни дни
10 лв.
15. Заверка на заснемане и експертна оценка на растителност 1. Заявление до Кмета;
2. Докомент за собственост;
3. Геодезическо заснемане;
4. Проект;
5. Виза / Заповед за допускане при ПУП/
обикновена услуга 30
календарни дни
Приложение №5, т.20 от НОАМТЦУПСО
16. Съгласуване или становище на инвестиционни проекти по част „Пасркоустройство и благоустройство“ 1. Заявление до Кмета;
2. Докомент за собственост;
3. Проекти;
обикновена услуга 30
календарни дни
Приложение №15, т.4 от НОАМТЦУПСО

 

Back To Top