skip to Main Content

Електронни услуги

Административно обслужване в район „Студентски“ по отдели:

ХАРТА НА КЛИЕНТА

Съгласно чл. 7, ал. 4 и 5 от Наредбата за административното обслужване (изм. и доп. ДВ. бр.90 от 29 октомври 2021г.), индивидуалният административен акт може да бъде получен на мястото, където е заявен, на посочен точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път съгласно Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги. При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор индивидуалният документът се изпраща:

1. като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя (получателя); цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката;

2. с международна препоръчана пощенска пратка – след предплащане на цената за пощенските услуги от заявителя към съответния орган; цената за пощенската услуга се заплаща от административния/компетентния орган на лицензирания пощенски оператор при подаване на пратката;
3. по друг начин, който дава гаранция за доставянето на пратката на заявителя.

С цените на услуги, предоставяни от Български пощи ЕАД можете да се запознаете тук: https://www.bgpost.bg/bg/494

 

Уважаеми граждани,

При подаване на сигнали, заявления, предложения и други документи по електронната поща на районната администрация, е необходимо същите да съдържат:

  • Информация с име и фамилия на подателя;
  • Кратък текст за проблема, който посочват, написан на кирилица;
  • Телефон за осъществяване на обратна връзка;
  • Адрес по местоживеене, ако е посочено желание за получаване на отговор на хартия по пощата.

При установяване на непълни и невярно подадени данни, документът няма да бъде регистриран в деловодството на район „Студентски”. При регистриране на документ, постъпил на електронната поща на район „Студентски“, подателят получава съобщение с входящия номер, с който е регистриран документът му.

Обръщаме Ви внимание, че сигнали, които съдържат нецензурни изрази и обидни квалификации и нарушават правилата на добрия тон и поведение в комуникацията, могат да бъдат регистрирани, но няма да получат отговор от администрацията.

Телефони за връзка с отдел „Административно и информационно обслужване“

02/868 7184 – за връзка с експерт в деловодството за получаване на информация по преписки.

02/425 04 65 – за връзка по въпроси, свързани с гражданско състояние.

02/868 75 83 – за връзка с началника на отдела.

Банкова сметка на район „Студентски“ за заплащане на административни услуги:

„Общинска банка” АД клон „Младост”

IBAN: BG 42 SOMB 9130 3117 6184 01

BIC: SOMBBGSF

При заплащане на услуги по банков път, следва в основание на платежното нареждане да бъдат изписани, наименованието на административната услуга, както и срокът за изпълнението ѝ (обикновена/бърза/експресна, ако е допустимо).

Back To Top