skip to Main Content
Наименование на услугата Нормативни документи Вид на услугата Срок Цена
1. Издаване на писмени справки за извършени сделки с имоти -общинска собственост 1. Заявление обикновена услуга до 30 календарни дни 15.00 лв.    
2. Издаване на Заповед за настаняване под наем в общинско жилище 1. Заявление по образец обикновена услуга до 30 календарни дни 10.00 лв.
3. Издаване на дубликат и заверено копие от Договор за покупко-продажба жилище от районната администрация 1. Заявление по образец;                                обикновена услуга до 7
работни дни
10.00 лв.  
бърза услуга до 4
работни дни
15.00 лв.
експресна услуга до 2
работни дни
20.00 лв.
4. Издаване на писмо-съгласие и комплектоване на преписка за заличаване на ипотека, вписана в полза на СО 1. Заявление;
2. Документ за собственост;
обикновена услуга до 30 календарни дни 30.00 лв.
5. Комплектоване на преписка за изкупуване право на собственост от физически и юридически лица върху земя с учредено право на строеж 1. Заявление;
2. Документ за собственост;
3. Скица;
обикновена услуга до 30 календарни дни 30.00 лв.
6. Издаване на удостоверение за отписан /деактуван/ или възстановен общински имот 1. Заявление;
2. Документ за собственост;
3. Комбинирана скица;
4. Удостоверение за наследници от последните шест месеца;
обикновена услуга до 30 календарни дни 15.00 лв.
бърза услуга до 15 календарни дни 22.50 лв.
експресна услуга до7
календарни дни
30.00 лв.
7. Извършване на писмени справки относно собствеността и издаване на удостоверения за технически характеристики на жилищни, нежилищни имоти и терени и техните граници 1. Заявление;
2. Документ за собственост
обикновена услуга до 30 календарни дни 15.00 лв.
бърза услуга до 15 календарни дни 22.50 лв.
експресна услуга до7
календарни дни
30.00 лв.
8. Комплектоване на преписка за учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване върху имот частна общинска собственост 1. Заявление;
2. Документ за собственост;
3. Скица;
4. Удостоверение за наследници;
обикновена услуга до 30 календарни дни 30.00 лв.
9. Комплектоване на преписка за прекратяване на съсобственост или изкупуване на общински имот 1. Заявление;
2. Документ за собственост;
3. Скица;
4. Удостоверение за наследници;
обикновена услуга до 30 календарни дни 30.00 лв.
10. Удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти 1. Заявление;
2. Документ за собственост;
3. Скица
обикновена услуга до 30 календарни дни 20.00 лв.
11. Процедура по първоначално картотекиране за настаняване в общинско жилище 1. Заявление и декларация по образец;
2. Комплект документи по чл.6,ал.3 и 4 от НРУУРОЖТСО
обикновена услуга до 60 календарни дни 20.00 лв.
12. Справки по актовите книги 1. Заявление;
2. Документ за собственост;
3. Скица;
обикновена услуга до 30 
календарни дни
15.00 лв.
бърза услуга до 15 
календарни дни
22.50 лв.
експресна услуга до7
календарни дни
30.00 лв.
13. Справки относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост 1. Заявление;
2. Документ за собственост;
обикновена услуга до 14 календарни дни 15.00 лв.
14. Извършване на проверка и заверка на заявление-декларация по обстоятелствена проверка за имоти от районните администрации 1. Заявление;
2. Молба-декларация по образец до нотариус за обстоятелствена проверка
обикновена услуга до 30 календарни дни 20.00 лв.
15. Удостоверения свързани с недвижими имоти за съдилища, нотариуси, физически и юридически лица и др. 1. Заявление; обикновена услуга до 7
работни дни
15.00 лв.
16. Издаване на служебна бележка или удостоверения 1. Заявление; обикновена услуга до 7
работни дни
15.00 лв.
17. Издаване на заверени копия от документи относно общинската собственост 1. Заявление; обикновена услуга 7.50 лв.
бърза услуга 11.25 лв.
експресна услуга 15.00 лв.

Back To Top