skip to Main Content

Уникален за районните администрации, отдел „Одит и контрол“ беше създаден в края на 2019 г., за да внесе динамика в работата на администрацията, да бъде свързващо звено между отделите, както и да бъде постоянно на терен и изпреварващо да регистрира нежелани факти в градската среда.

Отделът пое основната част в обработването на сигнали на граждани и сам превърна района в самосезиращ се орган. Проблемът с излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) също премина в отговорност на отдела, като успоредно със задвижване на тромавата административна процедура, се прилага и способът за намиране и контакт със собственика с цел доброволно премахване.

Друга основна функция на отдел „Одит и контрол“ е да приема сигналите на гражданите и много често да преадресира тези, които не попадат сред правомощията на районната администрация. В тази дейност също се прилага нов подход – окомплектоване на съответния сигнал с повече информация: онагледяване, предистория и т.н., за да може отговорният орган да изпълни по-успешно задачата си.

Back To Top