skip to Main Content
Наименование на услугата Необходими документи Вид на услугата Срок Цена
1. Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган      1. Заявление до Кмета
2. Препис на чуждестранното решение, преведен и легализиран;
3. Удостоверение, че е влязло в сила;
4. Нотариално заверена декларация, че са спазени условията на чл.117, т.3 и т.4 от КМЧП;           
обикновена услуга 30 дни              безплатна                       
2. Учредяване на настойничество и попечителство и издаване на удостоверения за настойничество и попечителство 1. Заявление до Кмета;
2. Съдебно решение или други удостоверителни документи;
3. Декларация настойници; 4.Декларация попечители;
обикновена услуга 30 дни  безплатна
3. Вписване на сграда (вход) в регистъра на етажната собственост и на промени във вписаните данни и обстоятелства 1. Уведомление по чл.4б б от ЗУЕС;

2. Заявление за регистрация на сдружение на собствениците по чл. 29, ал. 1 ЗУЕС

2. Копие от протокол на Общото събрание за избор на домоуправител

обикновена услуга до 7 работни дни безплатна
4.
Предоставяне достъп до информация по реда на Закона за достъп до обществена информация;
1. Заявление до Кмета; обикновена услуга до 14 работни дни безплатна
Back To Top