skip to Main Content

Отдел „Образование, социални дейности, култура и спорт“:

  • Осигурява и контролира задължителното училищно обучение на децата до 16-годишна възраст във връзка с хармонизиране на българското образование в съответствие с европейското.
  • Осъществява методическо ръководство за проектна работа и екипен подход в областта на образованието в общинските детски и учебни заведения.
  • Извършва проверки и осъществява контрол в учебните, и обединените детски заведения, относно спазването на нормативните актове, управлението на предоставената материална база – общинска собственост.
  • Подпомага организирането и провеждането на конкурси за доставка на храни, ученическо столово хранене и охрана за нуждите на образователните институции  на територията на района и контролира тяхното изпълнение.
  • Организира, контролира и координира извънкласна и извънучилищна дейност на територията на образователните институции в район „Студентски”.
  • Организира, провежда, координира и контролира дейността между училищата и Столична община в областта на културните изяви и младежките дейности.
  • Инициира, координира и контролира културни проекти и програми свързани с официални събития в района – инициативи с жителите на района, чествания в училищата и детските градини по повод на национални празници. Подпомага организационно читалищата в района;
  • Участва в реализирането на проекти, свързани със социалните дейности.
Back To Top