skip to Main Content

Заявления за извършваните услуги от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“:

Заявление за даване на разрешение за изработване на проект за ПУП
Заявление за одобряване на проект за ПУП
Заявление за издаване на виза за проектиране
Заявление за съгласуване и/или одобряване на инвестиционен проект (чл. 141-145 от ЗУТ)Опис на внесените проектни материали по преписка
Заявление за съгласуване и одобряване на проект за изменение на инвестиционен проект, по който е издадено разрешение за строеж (чл. 154, ал. 5 от ЗУТ)
Заявление за одобряване на проект – заснемане на изпълнен строеж за възстановяване на изгубен инвестиционен проект (чл. 145, ал. 5 от ЗУТ)
Заявление за предаване на екзекутивна документация на изпълнен строеж (чл. 175 от ЗУТ)
Заявление за издаване на разрешение за строеж (чл.147 и чл. 148 от ЗУТ)
Заявление за презаверяване на издадено разрешение за строеж по реда на чл. 153, ал. 3 от ЗУТ
Заявление за одобряване на схема за поставяне на преместваеми обекти, рекламни и информационни елементи, елементи на градското обзавеждане и др. или за издаване на скица с указан начин на поставяне (чл.56 и чл.57 от ЗУТ
Заявление за одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти, рекламни и информационни елементи, елементи на градско обзавеждане
Заявление за регистриране на преместваем обект или рекламен елемент по индивидуален проект и издаване на удостоверение за въвеждането му в експлоатация (чл.80, ал.1,2 от НПОРИМЕРДТСО)
Заявление за попълване на служебно поле в декларация по чл. 14 от ЗМДТ
Заявление за издаване на заповед по чл. 16, ал.6 от ЗУТ
Заявление за издаване на удостоверение и скица по чл. 13. ап.5 и 6 от ППЗСПЗЗ
Заявление за определяне на прилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост в квартал с комплексно застрояване
Заявление за издаване на заверен препис (копия) от документи
Заявление за внасяне на допълнителни документи
Заявление за издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот
Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

 

Наименование на услугата Нормативни документи Вид на услугата Срок Цена   
1. Издаване скица-виза за проучване и проектиране
на основание чл.140, ал.3, чл.134, ал.6, чл.41 и чл.42 от ЗУТ
1. Заявление по образец от собственика;
2. Документ за собственост;
3. Удостоверение за наследници /ако имотът е наследствен/;
4. Актуална скица на имота, издадена от СГКК;
5. Комбинирана скица, изготвена от правоспособно лице по ЗКИР;
6. Мотивирано предложение;
обикновена услуга 14 календарни дни 40/150 лв.
2. Издаване на удостоверение относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии /чл. 13 от ППЗСПЗЗ/ 1. Заявление по образец;
2. Актуално удостоверение от ОСЗ;
3. Актуално удостоверение за наследници;
4. Цветна комбинирана скица с нанесен подземен кадастър, изготвена от правоспособно лице – 2 бр. оригинал;
3. Съгласуване на идейни инвестиционни проекти 1. Заявление;
2. Документ за собственост;
3. Проекти;
обикновена услуга 30 календарни дни
4. Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и издаване на разрешение за строеж с доклад за оценка за съответствие, или чрез Общински експертен съвет 1. Заявление;
2. Документ за собственост;
3. Проекти;
4. Актуална скица на имота, издадена от СГКК;
5. Комбинирана скица, изготвена от правоспособно лице по ЗКИР;
6. Виза за проектиране;
7. НСН;
8. Доклад;
обикновена услуга 14 календарни дни

по таблица

№ 1 към НОАМТЦУПСО

5. Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект по чл. 154, ал. 1 и 5 от ЗУТ 1. Заявления;
2. Актуална скица на имота, издадена от СГКК;
3. Комбинирана скица, изготвена от правоспособно лице по ЗКИР;
4. Виза за проектиране;
5. Проекти;
6. Документ за собственост;
обикновена услуга 14
календарни дни
50% от таксата за одобряване по  НОАМТЦУПСО
6. Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация 1. Заявление;
2. Екзекутивни декларации –
2 бр. оригинали;
експресна услуга 7
календарни дни
цената на обикновена услуга увеличена с 100% по  НОАМТЦУПСО
бърза услуга 15
календарни дни
цената на обикновена услуга увеличена с 50% по  НОАМТЦУПСО
обикновена услуга 30
календарни дни
30 % от таксата за одобряване по НОАМТЦУПСО
7. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти по  чл. 148, ал. 2 във връзка с чл. 147 ал. 1 и 153 от ЗУТ 1. Заявление;
2. Документ за собственост;
експресна услуга 7
календарни дни

По таблица №1 към НОАМТЦУПСО

бърза услуга 15
календарни дни

По таблица №1 към НОАМТЦУПСО

обикновена услуга 30
календарни дни

По таблица №1 към  НОАМТЦУПСО

8. Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба по чл.201, чл.202 и чл.203 от ЗУТ 1. Заявление;
2. Документ за собственост;
3. Проект;
4. Актуална скица на имота, издадена от СГКК;
обикновена услуга 30
календарни дни
25% от таксата по таблица 1
9.. Незаверено копие на документ от технически архив формат А4 Заявление, копие от документ за собственост, документ за платена такса обикновена услуга 7
календарни дни
2,50 лв.
10.. Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот по чл. 16, ал. 5 от ЗУТ 1. Молба;
2. Документ за собственост;
3. Скица;
експресна услуга 3
календарни дни
20 лв.
бърза услуга 7
календарни дни
15 лв.
обикновена услуга 14
календарни дни
10 лв.
11. Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти 1. Молба;
2. Документ за собственост;
3. Проект;
обикновена услуга 14
календарни дни
*
12. Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове по чл. 124, ал. 3 и 7 от ЗУТ Молба, документ за собственост, мотивирано предложение обикновена услуга 30
календарни дни
100 лв.
13. Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация 1. Заявление до Кмета;
2. Документ за собственост;
3. Проект;
– в зависимост от вида на проекта
обикновена услуга 30
календарни дни
Приложение №15 към НОАМТЦУПСО
14. Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж по чл. 142, чл. 144 и чл. 145, ал. 1 и 3 от ЗУТ 1. Заявление;
2. Документ за собственост;
3. Проекти
обикновена услуга 30
календарни дни
0,08 лв/м2 0.20лв/м2
15. Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока 1. Заявление;
2. Разрешение за строеж;
3. Документ за собственост;
4. Одобрени проекти;
експресна услуга 3
календарни дни
цената на обикновена услуга увеличена със 100%
бърза услуга 7
календарни дни
цената на обикновена услуга увеличена с 50%
обикновена услуга 14
календарни дни
50% от таксата за одобряване
16. Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми 1. Заявление;
2. Скица;
3. Документ за собственост;
обикновена услуга 14
календарни дни
20 лв.
17. Издаване на разрешение за строеж 1. Заявление;
2. Документ за собственост;
3. Одобрени проекти;
обикновена услуга 30
календарни дни

По таблица №1 на база РЗП със сутерен за ІV зона по 8 лв.на кв. м и за V зона по 6 лв. на кв. м14/м2; 3,5/м2

18. Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени 1. Заявление;
2. Документ за собственост;
3. Проекти;
обикновена услуга 30
календарни дни
в зависимост от РЗП
19. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти 1. Заявление;
2. Документ за собственост;
3. Проекти;
обикновена услуга 30
календарни дни

0.20 лв. м2 на РЗП вкл.сутеренна жилищни сгради/

0.40 лв. м2 на РЗП вкл.сутеренна нежилищни сгради за всяка част

20. Издаване на разрешение за строеж за остъкляване на балкон или лоджия 1. Заявление;
2. Документ за собственост;
3. Основен проект;
4.Конструктивно
становище;
5. Скица;
обикновена услуга 14
календарни дни

по таблица №1

21. Възстановяване на изгубен одобрен инвестиционен проект, по който е изпълнен строеж, чрез заснемане 1. Заявление;
2. Документ за собственост;
3. Проекти;
обикновена услуга 30
календарни дни

по таблица №1

22. Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи 1. Заявление;
2. Документ за собственост;
3. Одобрен проект;
обикновена услуга 14
календарни дни
по таблица

Back To Top