skip to Main Content

СО-район „Студентски“ обяви обществена поръчка за ремонт на пътна инфраструктура

СО-район „Студентски“ обяви обществена поръчка за основен, текущ ремонт реконструкция и поддържане на обекти на пътната инфраструктура на територията на районната администрация.

В изпълнение на възлагането, предмет на провежданата обществена поръчка, определеният изпълнител следва да извърши строително-монтажни и ремонтни работи, включващи комплекс от планирани и икономически ефективни дейности, свързани с извършването на: основен ремонт (рехабилитация), реконструкция, текущи ремонти и поддържане (текущо, превантивно и аварийно-възстановителни работи при аварийни ситуации), както на отделни компрометирани участъци от уличната мрежа на територията на СО-район „Студентски“, така и на основни елементи, принадлежности и съоръжения към нея – тротоари, бордюри, пешеходни алеи и др., с цел удължаване на техния експлоатационен срок, които дейности в обобщен вид, без определянето им да е изчерпателно, са следните:

  1. Основен ремонт и реконструкция на обекти от пътната и улична мрежа, пътни съоръжения, паркинги, елементи и принадлежности на пътната инфраструктура.
  2. Текущ ремонт на обекти от уличната мрежа, осъществяван чрез отстраняване на отделни повреди по пътното платно, възстановяване на разрушени тротоари, бордюри, 3 отводнителни съоръжения в отделни участъци, ремонт на отделни разрушения – дупки, пукнатини, обрушени ръбове и др., отстраняване на отделни деформации – вълни, коловози и други неравности, ремонт и запълване на фуги и др.
  3. Изграждане, ремонт, реконструкция и поддръжка на обекти на уличното и парково осветление
  4. Аварийни ремонти на обектите, изброени в предходните точки (при необходимост).
  5. Полагане на системни грижи за осигуряване на целогодишна нормална експлоатация на съответната улица, както и дейности, които имат за цел да осигурят техническото състояние на улиците, съоръженията и принадлежностите към тях в съответствие с действащите нормативни актове.
  6. Осигуряване от страна на определения изпълнител на необходимия човешки и технически ресурс (работна ръка, техника, механизация, съоръжения и материали) за изпълнението на строителните дейности.
  7. Отстраняване на всички неподходящи материали, почистване на обекта и всички свързани с това предвидими и непредвидими работи за приключване на строителството.

Прогнозна стойност: 3 000 000.00 лв. без ДДС.

Повече информация:

Основен, текущ ремонт, реконструкция и поддържане на обекти на пътната инфраструктура на територията на Район Студентски – СО

Back To Top