skip to Main Content

СО-район „Студентски“ търси да назначи на длъжност по трудово правоотношение мл. експерт „Екология“

Столична община-район „Студентски“ търси да назначи на длъжност по трудово правоотношение младши експерт „Екология“.

Изисквания за заемане на длъжността:

Образователна квалификационна степен бакалавър/ магистър, специалност „Екология и опазване на околната среда“

Професионален опит: не се изисква.

Кратко описание на задълженията при изпълнение на длъжността: Участва в дейността по екологията и опазването на околната среда в район „Студентски”; Участва в изготвянето и съгласува с ръководството планове, прави предложения, свързани с екологията и опазването на околната среда в район „Студентски”; Следи за всички нормативни документи, разпореждания на висшестоящи органи и организира практическото им изпълнение; Извършва дейности по Наредбата за условията и реда за извършване на Оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии-информация по чл.4, ал.3 и чл. 6, ал. 10 от същата наредба; Изготвя  информации до СО Дирекция „Зелена система” и Дирекция „Управление на отпадъците”, относно състоянието на чистотата и екологичната обстановка на територията на района; Осъществява прием на граждани, извършва проучвания и проверки по молби /жалби/ на граждани, свързани с екологичните проблеми и околната среда; Изготвя справки и дава становища за сметосъбирането и сметоизвозването на района; Извършва контрол и участва в комисии за извършване на проверки на собствениците на домашни кучета, съгласно разпоредбите на  чл. 178 от Закон за ветеринарно – медицинска дейност и чл. 59 от Закона за защита на животните; Води електронния регистър на Столична община на регистрираните домашни кучета на територията на района и др.

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление – свободен текст

Автобиография

Копия от документи за завършено образование

Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит

Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени в срок до 15. 12. 2023 г. на адрес: гр. София, ж.к. „Студентски град”, бл. 5, ет. 1, „Център за административно обслужване” или на електронна поща: rdimitrova@studentski.bg

С одобрените кандидати ще се проведе интервю.

Телефон за допълнителна информация: 0882647174

Back To Top