skip to Main Content

Справка за компенсиране на допустими разходи за периода 15 септември – 30 октомври 2022 г. на родители, чиито деца не са приети в детски градини или училища

Във връзка с  Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, приета с ПМС № 76 от 5.03.2021 г., обн., ДВ, бр. 20 от 9.03.2021 г. изм. и доп. с Постановление № 303 от 17 септември 2021 г ДВ бр.79 от 21 Септември 2021г , ТУК можете да направите справка за компенсиране на допустимите разходи за периода 15 септември – 30 октомври на учебната 2022/2023 година, или отказ за изплащане на компенсация за недопустимите разходи.

КОМПЕНСАЦИИ НА РОДИТЕЛИТЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ:

След проверка на документите, подадени от родителите и определяне на размера на компенсацията за допустимите разходи за всеки месец поотделно, общините предоставят на Министерството на образованието и науката информация за размера на средствата, които да бъдат изплатени на родителите – до 20-о число на месеца, в който са подадени исканията за изплащане на компенсациите.

  • Средствата за компенсиране на извършените от родителите разходи се предоставят по бюджетите на общините след акт на Министерски съвет, по предложение на Министъра на образованието и науката.
  • Средствата за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждане и възпитание на децата ще се превеждат на предоставената от родителите банкова сметка в срок до 15 работни дни от влизането в сила на горепосочения акт на Министерски съвет.
Back To Top