skip to Main Content

Етажна собственост

Образци на документи | Законодателство | Наръчник за етажна собственост

Законът за управление на етажната собственост урежда обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях.

В тази страница можете да откриете полезна информация за самоуправлението:

  • Образци на документи – всички необходими шаблони за живота на етажната собственост
  • Законодателство – основните закони и наредби, задаващи правна рамка
  • Наръчник за етажна собственост – разработени теми по конкретни въпроси за функционирането на етажната собственост

Общо събрание

Вътрешен ред

Уведомление за избран управителен съвет

Чл. 46б. (Нов – ДВ, бр. 57 от 2011 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 26 от 2016 г.) Управителите или председателите на управителните съвети на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост подават в едномесечен срок от избирането им уведомление в общинските или районните администрации. Уведомлението съдържа имената, електронната поща, адрес и телефон на членовете на управителния съвет или на управителя и адреса на сградата в режим на етажна собственост, адрес в страната и копие на протокол за избор на управителен съвет (управител), заверено с полагане на надпис „Вярно с оригинала“ и приложенията към него.
Чл. 46б ще бъде отменен на 31.12.2024 г., за регистрация на ЕС ще се прилага Чл. 47е

Други

Полезна информация за етажните собствености от Топлофикация София ЕАД

Топла вода – доставяне, водомери и отчитане

Какво представлява и как работи абонатната станция?

Какви са условията за пускане и спиране на партното в отоплителния сезон?

Back To Top