skip to Main Content

Етажна собственост

Образци на документи | Законодателство | Наръчник за етажна собственост

Как да кандидатстваме за саниране на блок или блок секция?

Законът за управление на етажната собственост урежда обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях.

В тази страница можете да откриете полезна информация за самоуправлението:

  • Образци на документи – всички необходими шаблони за живота на етажната собственост
  • Законодателство – основните закони и наредби, задаващи правна рамка
  • Наръчник за етажна собственост – разработени теми по конкретни въпроси за функционирането на етажната собственост

Общо събрание

Вътрешен ред

Уведомление за избран управителен съвет

Чл. 46б. (Нов – ДВ, бр. 57 от 2011 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 26 от 2016 г.) Управителите или председателите на управителните съвети на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост подават в едномесечен срок от избирането им уведомление в общинските или районните администрации. Уведомлението съдържа имената, електронната поща, адрес и телефон на членовете на управителния съвет или на управителя и адреса на сградата в режим на етажна собственост, адрес в страната и копие на протокол за избор на управителен съвет (управител), заверено с полагане на надпис „Вярно с оригинала“ и приложенията към него.

Други

Полезна информация за етажните собствености от Топлофикация София ЕАД

Топла вода – доставяне, водомери и отчитане

Какво представлява и как работи абонатната станция?

Какви са условията за пускане и спиране на партното в отоплителния сезон?

Back To Top